voeto.ru страница 1
скачать файл
ЗВІТ

про науково-дослідну роботу за 2001 р.

кафедри фізичної географії та геологіїТЕМА КАФЕДРАЛЬНОЇ НДР: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”.

КЕРІВНИК ТЕМИ: Казаков В.Л., кандидат географічних наук, доцент кафедри.

ВИКОНАВЦІ ТЕМИ: Казаков В.Л., Шипунова В.О., Калініченко О.О., Ярков С.В., Завальнюк О.Й., Булгакова Г.В., Шута Р.З., (аспірант Інститута Геологічних наук України), Провоженко М.А. (з вересня 2001 року).

ОДЕРЖАНІ РЕЗУЛЬТАТИ (за 2001 рік). Кафедральна науково-дослідна робота (НДР) виконується з першого кварталу 2000 року.

Напрямок дослідження: кафедральна НДР має чітку регіональну та прикладну геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають природничі та техногенні геосистеми території м.Кривого Рогу).

Актуальність дослідження: кафедральна НДР для Криворізького регіону має значний соціально-екологічний інтерес. Тема виконується за замовленням Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста Кривого Рогу (начальник С.І.Жупінас, лист замовлення №239 від 20.07.1999 р.). Актуальність полягає у виявленні районів можливого виникнення НС різного походження, їх картографування та прогнозній екологічній оцінці. На 01.01.2000 р. подібного в місті не проводилося ніким, а наяність карт можливих НС дасть змогу покращити роботи міського Управління з питань надзвичайних ситуацій, зробити її більш точною і швидкою.

Сформульована проблема: робочою гіпотезою кафедральної НДР є генетично, просторово та територіально зумовлений розвиток таких природничих і суспільних геосистем м.Кривого Рогу, які мають критичний екологічний потенціал, з яким може бути пов’язане виникнення природних або техногенних стихійних лих ( зсувів, провалів, обвалів, повеней, лісових пожеж, крупних автодорожних аварій тощо). Звідси постає наукова проблема генетичного аналізу можливих НС, їх територіального та прогнозного аналізу, а також головна мета кафедральної НДР – геоекологічний аналіз районів можливого прояву НС в м.Кривому Розі.

Стан виконання кафедральної НДР. Здійснені третій і четвертий етапи роботи.

Зміст виконання теми. Зміст 3-го етапу. Відбувалося дослідження та прогнозування НС геолого-геоморфологічного природного походження (зсуви, обвали, карст, селі тощо): виділені і закартографовані райони можливого виникнення цього типу НС, даний прогноз їх прояву (виконавці – доценти Шипунова В.О., Калініченко О.О.). Термін виконання етапу – І-ІІ квартали 2001 р. Основні методи дослідження: літературно-аналітичний, конструктивно-теоретичний, синтезу, картографічний, оціночний, прогнозний та ін. Зміст 4-го етапу. Вивчення та прогнозування НС техногенного та геоекологічного генезиса (провали, зсуви в кар’єрах, аварії на підприємствах та ін.): виділені і закартографовані райони можливого виникнення цього типу НС, даний прогноз їх прояву (виконавці – доценти Казаков В.Л., Шипунова В.О., Калініченко О.О., асис. Ярков С.В.). Термін виконання етапу – ІІІ-ІV квартали 2001 р. Основними методами дослідження на першому етапі стали – літературно-аналітичний, аналізу та синтезу, інформаційний, оціночний, картографічний, описовий та ін.

Основні результати дослідження:

  1. Розроблені схеми районування території м. Кривого Рогу та відповідні карти з легендою, де зображені місця з можливим проявом НС геолого-геоморфологічного походження (автори доценти Шипунова В.О., Калініченко О.О.), НС техногенного та геоекологічного походження (доценти Казаков В.Л., Шипунова В.О., Калініченко О.О., асис. Ярков С.В.);

  2. Розроблена класифікація цих типів НС для території Кривбасу;

  3. Даний прогноз можливого виникнення досліджених за рік НС.

Форма представлення результатів дослідження. За підсумками ІІІ-ІV-го етапів опубліковано 4 статті (обсягом 1,02 умов. друк. арк.) та 3 матеріалів конференцій (обсягом 0,36 умов. друк. арк.).

Обговорення результатів НДР першого року виконання. Підсумки обговорені і затверджені на засіданні кафедри 20.11.2001 р., протокол № 3.

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У НАУКОВИХ ФОРУМАХ. На протязі року 4 викладачі кафедри брали участь у 2-х наукових, науково-практичних конференціях.

  1. Проблеми фундаментальної та прикладної екології (Кривий Ріг, 2001).

  2. Актуальні проблеми природничих наук (Сімферополь, 2001).

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО. Наукові зв’язки та співробітництво викладачами кафедри здійснювалися на основі особистих наукових контактів – з науковцями Київського Національного університету ім.Т.Шевченка, Інститут Географії НАН України, Дніпропетровського національного університету, Українського географічного товариства, Харківського національного університету, Національного екологічного центру України.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ І НАУКОВОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ. За звітний рік загалом опубліковано 13 наукових і науково-методичних робіт, загальним обсягом 4,54 умов. друк. арк.

ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ. На протязі року над кандидатськими дисертаціями працювали Ярков В.С., Завальнюк О.Й. Захисту кандидатських і докторських дисертацій по кафедрі не було. Основними проблемами, що стоять на перешкоді завершальної підготовки та захисту дисертацій є: 1)відсутність необхідних коштів (у зв’язку із маленькою зарплатою), необхідних для завершення дисертацій, написання автореферату та самого захисту (Ярков С.В., Завальнюк О.Й.). 2)необхідність кваліфікованого перекладу тексту дисертацій на державну українську мову (Ярков С.В.); 3)складення великоформатного картографічного матеріалу (Завальнюк О.Й.). В аспірантурі та докторантурі ніхто не навчається та не був направлений на навчання, так як всі викладачі, що не мають наукового ступеня, свого часу вже закінчили аспірантури.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. У поточному році стажування з відривом від викладання пройшла ст. викл. Булгакова Г.В. на базі Довгинцівської педігогічної гімназії. Прийнятими формами підвищення кваліфікації були – взаємовідвідування занятть викладачів кафедри, здійснювалася робота кафедрального науково-методичного семінару.

РОБОТА ПО РЕЦЕНЗУВАННЮ І ОПОНУВАННЮ. У поточному році викладач кафедри Казаков В.Л. був залучений як офіційний опонент на захист кандидатської дисертації з географії при Харківському національному університеті.

НДР СТУДЕНТІВ. На протязі 2001 року викладачами кафедри серед студентів здійснювалася робота за наступними напрямами.

1.Географічний гурток. Має проблемно-пізнавальний характер. Орієнтований на студентів початкових курсів (І-ІІІ). В рамках роботи гуртка, на його щомісячних засіданнях, опрацьовувались сучасні проблеми географії, готувалися та робилися доповіді студентів і викладачів. Керівником гуртка є Казаков В.Л. При географічному гуртку працює туристичний клуб. Всього в роботі гуртка задіяні 25 студентів.

2.Участь у наукових семінарах. Студенти 4 курсу географічного факультету восени 2001 року брали участь у роботі екологічного семінару, що відбувся при Екоцентрі-К., наукових читань присвячених 15-річчю географічного факультета (ст. Манаєнкова І.), науковому семінарі при обласному педліцеї (ст. Клишникова Ір., Клишникова Ін.).

3.Участь у наукових студентських конференціях. Наприкінці березня 2001 року була проведена студентська наукова конференція, де заслухано 6 доповідей. В основному доповіді підготовлені на підставі матеріалів дипломних, а також курсових робіт. Зі студентами здійснювалася й індивідуальна наукова робота у вигляді консультацій.

4.Підготовка дипломних робіт. Під керівництвом викладачів підготовлено 7 дипломних робіт. Всі вони мають комплексний характер і всі захищені на «відмінно».

5.Підготовка студентами наукових робіт до опублікування. Під керівництвом викладачів студентами написані і опубліковані наукові роботи у збірниках наукових конференцій (ст. Шута Р., Волков В.).

НАУКОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ. У складі кафедри працювало 7 чоловік: 3 кандидати – географічних (доценти Шипунова В.О., Казаков В.Л.) і геологічних (доцент Калініченко О.О.) наук, 1 старший викладач (Булгакова Г.В.), 3 асистенти (Завальнюк О.Й., Ярков С.В., Провоженко М.А. (з вересня 2001 р.)).


КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СТАН ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

кафедри фізичної географії та геології


Усього

В т.ч. жінок

Докторів наук / професорів

В т.ч. жінок

Кандидатів наук / доцентів

В т.ч. жінок

Кількість викладачів пенсійного віку

7

4

-

-

3/3

2

-


ПУБЛІКАЦІЇ за 2001 р.


кафедри фізичної географії та геології


Загальний обсяг видань / умов. друк. аркуш.

Із загальної кількості видань

Моно-

графії


Підручники

Навчально-метод. посібники

Зб. наук. праць

Звіт по НДРСтатті в журна-лах і наук. збірни-

ках


Тези

МатеріалиУсь-ого

З них

Для сер. шк.

Для вищ.шк.

Усього

З них

Для сер. шк.

Для вищ.шк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13/4,54

-

-

-

-

1

-

1

-

7

5


СПИСОК


наукових та науково-методичних праць у 2001 р

кафедри фізичної географії та геологіїАвтор


Назва роботи

Ха

рак


тер робо

ти


Вихідні дані

Обсяг

Співавтор

(ри)


1

2

3

4

5

6

Казаков В.Л.

Надзвичайні ситуації і їх прогнозування (Матеріали)

друк

Проблеми фундаментальної екології. Матер Всеукр. наук. конф. – Кривий Ріг, 2001. – с. 64-66

0,12

0,10


Шипунова В.О.

Казаков В.Л.

Генетична класифікація надзвичайних ситуацій (Матеріали)

друк

Проблеми фундаментальної екології. Матер Всеукр. наук. конф. – Кривий Ріг, 2001. – с. 35-37

0,14

0,10


Шипунова В.О., Шута Р.З.

Казаков В.Л.

Карстовий рельєф півдня Криворіжжя (Стаття)

друк

Актуальні проблеми геології, географії, екології. Зб. наук. праць. Вип 3. – Дніпропетровськ: Навч. книга, 2001. – с. 18-23

0,20

0,12


Шипунова В.О.

Казаков В.Л.

Геоморфологічна структура кар’єрів і їх класифікації (Стаття)

друк

Актуальні проблеми геології, географії, екології. Зб. наук. праць. Вип 3. – Дніпропетровськ: Навч. книга, 2001. – с. 31-36

0,20
Шипунова В.О.

Надзвичайні ситуації і їх прогнозування (Матеріали)

друк

Проблеми фундаментальної екології. Матер Всеукр. наук. конф. – Кривий Ріг, 2001. – с. 64-66

0,12

0,10


Казаков В.Л.

Шипунова В.О.

Генетична класифікація надзвичайних ситуацій (Матеріали)

друк

Проблеми фундаментальної екології. Матер Всеукр. наук. конф. – Кривий Ріг, 2001. – с. 35-37

0,14

0,10


Казаков В.Л., Шута Р.З.

Шипунова В.О.

Карстовий рельєф півдня Криворіжжя (Стаття)

друк

Актуальні проблеми геології, географії, екології. Зб. наук. праць. Вип 3. – Дніпропетровськ: Навч. книга, 2001. – с. 18-23

0,20

0,12


Казаков В.Л.

Калініченко О.О.

Карстовые явления на юге Кривбасса как возможный источник чрезвычайных ситуаций (Матеріали)

друк

Проблеми фундаментальної екології. Матер Всеукр. наук. конф. – Кривий Ріг, 2001. – с. 87-88

0,1
Калиниченко О.О.

Карстовые явления на юге Кривбасса (Стаття)

друк

Геолого-мінералогічний вісник. - № 2. – 2001. – с. 18-27

0,4
0,21

Золотарьова Л.Й., Харитонова Л.В.

Калініченко О.О.

Польова геологічна практика в Кривбасі (Метод. посібник)

друк

Методичний посібник для студентів географічних спеціальностей педуніверситетів. – Кривий Ріг, 2001. – 55 с.

2,30
1,50

Паранько І.С.

Булгакова Г.В.

Формування пізнавальної самостійності учнів в географічних гуртках (Стаття)

друк

Географічна наука та освіта в Україні. Зб. наук. праць. – К., 2001. – с. 73

0,20
0,12

Булгаков В.В.

Завальнюк О.Й.

Соціально-географічні проблеми розвитку Криворіжжя (Стаття)

друк

Актуальні проблеми розвитку природничих наук. Зб. праць молодих вчених. – Сімферополь, 2001. – с. 110-124

0,22
Провоженко М.А.

Некоторые аспекты социокультурной адаптации молодожи Криворожья

(Стаття)


друк

Інформоенергетичні технології адаптаційних процесів життєдіяльності на початку ІІІ тисячоліття. – Київ, Кривий Ріг: ЗАТ “ЗТНВФ Коло”, 2001. – с. 249-251

0,2
Завідувач кафедри

фізичної географії та геології, доц. Шипунова В.О.
скачать файлСмотрите также:
Звіт про науково-дослідну роботу за
121.52kb.
Ютерних технологій звіт про роботу XІ ювілейної
582.8kb.
Кафедра у складі осіб у присутності Іванової Олени Олександрівни заслухала звіт про роботу, розглянула представлені матеріали
42.1kb.
2011 р. Звіт про роботу кафедри журналістики у 2010 – 2011 н р. Звіт обговорено І затверджено на засіданні кафедри
369.21kb.
Звіт про роботу волонтерського загону «Серце Данко»
35.44kb.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» подаю звіт про свою роботу за 2012 рік
29.33kb.
Звіт про роботу загону юних миротворців Харківської гімназії №39 у 2011 році
74.75kb.
Вісник місцевої влади На апаратній нараді міського голови Про роботу відділу ведення Державного
55.6kb.
Звіт про роботу постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та спорту за І квартал 2010 року
198.44kb.
Звіт про впровадження проекту за період квітень 2010 жовтень 2010 Стор. Додаток 24-4 звіт
22.48kb.
Пригоди, подорожі, фантастика 83
28.41kb.
1 Найменування Управління житлово-комунального господарства Краснолуцької міськради
67.61kb.