voeto.ru страница 1
скачать файл


Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСКЕ"

1.2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента:

Академіка Заболотного, буд.12, м. Одеса, Суворовський, Одеська область, 65001

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

30202681

1.5. Міжміський код та телефон:

0487385385

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:

155/15/1/99

1.7. Дата державної реєстрації:

16.06.1999

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.plaske.ua


2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

12815

11287

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3364

2626

Довгострокові фінансові інвестиції

20

0

Запаси

2733

1832

Сумарна дебіторська заборгованість

3638

2426

Грошові кошти та їх еквіваленти

911

1508

Власний капітал

3869

5656

Статутний капітал

70

70

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3788

3015

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

8946

5631

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

3257,14

14074,28

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

3257,14

14074,28

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

70

70

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

3869

5619


3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

Вищим органом управляння АТ «ПЛАСКЕ» є загальнi збори акціонерів, до компетенцiї яких входить вирiшення будь-яких питань дiяльностi акцiонерного товариства без обмежень. У 2012 роцi були проведенi однi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 22.04.2012 р.

Виконавчим органом АТ «ПЛАСКЕ» є одноосібний виконавчий орган в особi Генерального директор. Органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв АТ «ПЛАСКЕ», i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого Органу, є Наглядова рада АТ «ПЛАСКЕ» в кiлькостi 3-х осiб. Внутрiшнiй аудитор вiдсутнiй в АТ «ПЛАСКЕ", а для перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до Статуту АТ «ПЛАСКЕ» залучаються зовнiшнi аудитори. Вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв та iнформацiї про АТ «ПЛАСКЕ» вiдповiдно до Статуту покладена на Виконавчий орган АТ "ПЛАСКЕ"
АТ "ПЛАСКЕ" не має дочірніх підприємств, відокремлених філій та підрозділів не має.

Поточною діяльністю АТ "ПЛАСКЕ" керує Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган.

Контролює, регулює діяльність виконавчого органу та здійснює захист прав акціонерів Наглядова рада, яка складається з трьох осіб. Функції корпоративного секретаря покладено на виконавчий орган. Контроль за фінансово-господарською діяльністю організації здійснює Головний бухгалтер та Наглядова рада.

Інформація про посадових осіб емітента

Президент - Платонов Олег Ісаакович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СТ, 084188, 18.12.2008, Київський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області; 1963 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Міжнародне обєднання "ПЛАСКЕ -Транспрт-Тревел-Форвардінг-Сервіс-Альянс". Предидент. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно із штатним розкладом та умовами Колективного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 18 років

Попередні посади: Президент Міжнародного об'єднання "ПЛАСКЕ - транспорт-Тревел_Форваодінг- Сервіс-Альянс"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.Генеральний директор - Хачатурян Артем Рафікович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: КЕ, 073141, 20.10.1995, Малиновський РВ УМВС України в Одеській області; 1979 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 4. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Центр виставочних технологій". Менелжер виставкового відділу. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачувалась згідно із штатним розкладом та умовами Колективного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 4 роки

Попередні посади:

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.Головний бухгалтер - Ракулянська Ольга Валеріївна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: КЕ, 359199, 12.08.1996, Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області; 1965 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 1. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Старший бухгалтер-ревізор АТ "ПЛАСКЕ". Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачувалась згідно із штатним розкладом та умовами Колективного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - не має.

Попередні посади: Старший бухгалтер -ревізор АТ "ПЛАСКЕ".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Фізичні особи:

Ліптуга Іван Леонідович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: КЕ, 102147, 10.11.1995, Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одесбкій обл.. Засновнику/учаснику належить 2,86% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Захарченко Олексій Георгійович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: КЕ, 222243, 03.04.1996, Сцворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.. Засновнику/учаснику належить 2,86% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Платонов Олег Ісаакович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: СТ, 084188, 18.12.2008, Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області. Засновнику/учаснику належить 77,14% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Платонова Людмила Іванівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: КЕ, 360148, 22.08.1996, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.. Засновнику/учаснику належить 11,43% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Яценко Олег Володимирович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: КЕ, 470665, 11.12.1996, Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.. Засновнику/учаснику належить 5,71% від загальної кількості акцій (часток, паїв).
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій


Випуск зареєстровано 16.06.1999 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - А01 №511334, орган, що зареєстрував випуск - Одеське ТУ ДКЦПФР, код цінного папера - UA4000055792, тип цінного папера – Акція привілейована бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 1000 грн. у кількості 70 штук, загальною номінальною вартістю 70000 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

Цінні папери на організаційно-оформлених внутрішніх ринках не продавались.


Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

Цінні папери на організаційно-оформлених зовніших ринках не продавались.


Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.

Мета додаткової емісії: Рішення про додаткову емісію цінних паперів не приймалися.

Спосіб розміщення: д/н
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

На протязі звітного періоду змін не було. .


6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2013 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1) Заслуховування та розгляд про використання додаткового капіталу. Прийняття рішення.

2) Заслуховування та розгляд про використання резервного фонду. Прийняття рішення.

3) Заслуховування звіту генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2012 рік. Затвердження результатів господарської діяльності та балансу за 2012р. Прийняття рішення.

4) Заслуховування звіту про роботу Системи управління Організацією за 2012 рік. Прийняття рішення.

5) Розподіл прибутку, виплата дивідендів за 2012 рік. Прийняття рішення.

6) Про зміну складу (до обрання члена) Наглядової ради.

7) Про порядок вчинення значних правочинів. Прийняття рішення.

8) Про затвердження Статуту Організації у новій редакції. Прийняття рішення.

9) Про схвалення Колективного договору на 2013 рік. Прийняття рішення

10) Про схвалення Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Платонов Олег Ісаакович.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергових загальних зборів протягом звітного періоду не було.
Результати розгляду питань порядку денного:

1) .Невикористану частину додаткового капіталу у сумі 2672028,91 грн. напрпавити на рахунок №441 "Нерозподілений прибуток"

2). Зайве напралену суму прибутку в минулих роках до резервного фонду у сумі 1 078 700,00грн. направити на рахунок №441 "Нерезподілений прибуток"

3) Визнати результати господарської діяльності за 2012 рік задовільними. Затвердити Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про фінансові результати Організації за 2012 рік.

4) Визнати роботу ІСУ в Організації задовільною. Прийняти до відома Звіт про роботу СУО за 2012р.

5) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2012 рік.

- Направити на виплату дивідендів Акціонерам за 2012 рік - 228,0 тис.грн

6). Прийняти пропозицію щодо дообрання до складу Наглядової ради 1 особу (Заступника голови Наглядової ради). Обрати на посаду Заступника голови Наглядової ради Платонову Інессу Олегівну з 22.04.2013р. (безстроково) та присвоїти їй статус "Віце-президент".

7) Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації:

- на суму до 386,9 тис.грн без додаткового погодження з Наглядовою радою;

- на суму від 386,9 тис.грн до 967,5 тис.грн за відповідним рішенням Наглядової ради;

- на суму від 967,5 тис.грн до 1934,5 тис.грн. за відповідним рішенням Загальних зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

-на суму більше 1934,5 тис.грн за відповідним рішенням Загальних Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50% голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

8) Затвердити Статут Організації у новій редакції. Доручити підписання Статуту у новій редакції Голові Загальних Зборів Акціонерів - Платонову О.І. та Секретарю Загальних Зборів Акціонерів - Платоновій Л.І.

Доручити Генеральному директору Хачатуряну А.Р. провести необхідні заходи для проведення державної реєстрації Статуту Організації у новій редакції.

9) Схвалити проекти Колективного договору на 2013 рік.

10) Схвалити Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.
Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулись.

--- *** ---7. Інформація про дивіденди

.

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

228000

0

9852000

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

3257,14

0

14074,28

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

9852000

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

02.04.2013

02.04.2013

30.04.2012

31.12.2012

Дата виплати дивідендів

30.12.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2012

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2011р: 22.04.2012

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 30.04.2012

Дата початку виплати дивідендів:

Розмір виплати дивідендів за 2011р.: 985,2 тис.грн

Порядок виплати дивідендів: готівкою

Строк виплати дивідендів за 2011р: 31.12.2012

Питання нарахування та сплати дивідендів за підсумками роботи АТ "ПЛАСКЕ" за 2012р. розглянуто на чергових Загальних Зборах акціонерів 22 квітня 2013р. Привілегійованих акцій не має.

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2012р: 22.04.2013р

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 22.04.2013

Дата початку виплати дивідендів 01.06.2013:

Розмір виплати дивідендів за 2012р: 228,0 тис.грн

Порядок виплати дивідендів: готівкою

Строк виплати дивідендів: до 31.12.2013р

Привілейованих акцій не має.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Приватне підприємство "Аудиторська компанія "сучасні технології Аудиту" (код за ЄДРПОУ - 34871786), організаційно-правова форма: Приватне підприємство. Місцезнаходження: вул. Дюківська, буд.14, офіс 7, м. Одеса, Приморський, Одеська, 65029. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 3937, що видана: Аудиторська палата України 23.02.2007 року. Контактний телефон: 048-7310081, факс: 048-7310081. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Надає аудиторські послуги на підставі укладеного договору.
Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

Нами проведена аудиторська перевірка фінансових звітів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЛАСКЕ” (надалі - АТ “ПЛАСКЕ”) за період діяльності з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, що включають:

• Баланс станом на 31.12.2012р. ( Форма №1 );

• Звіт про фінансові результати за 2012 рік ( Форма №2 );

• Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік ( Форма №3 );

• Звіт про власний капітал за 2012 рік ( Форма №4 );

• Опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки, в т.ч.: Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік ( Форма № 5 ) та Примітки до фінансової звітності за 2012 рік в довільній формі.

Фінансові звіти було складено управлінським персоналом із використанням основи бухгалтерського обліку, встановленої Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999р. та Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України ( П(С)БО ).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання доданих фінансових звітів згідно з вимогами концептуальної основи фінансової звітності в Україні, встановленої Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999р. і Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України ( П(С)БО ), та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора:
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність ” ( в редакції Закону України від 14.09.2006р. № 140-V ), з урахуванням „Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів ( крім емітентів облігацій місцевої позики ) ”, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360, та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан¬дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2011 року. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ “ПЛАСКЕ” станом на 31 грудня 2012р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до концептуальної основи фінансової звітності в Україні, встановленої Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999р. і Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України ( П(С)БО ).
.Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст.155 ЦКУ „Статутний капітал акціонерного товариства ”.

Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечень наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів:

На початок 2012 року (5413+5842+32) — (5631) = 5656 тис. грн.

На кінець 2012року (5360+7420+35) — (8946) = 3869 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 року чисті активи товариства вище вартості статутного та резервного капіталу на 3799 тис. грн., що відповідає вимогам законодавства, а саме п.3 ст.155 ЦКУ „Статутний капітал акціонерного товариства ”.

Відповідність між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”. НЕЗАЛЕЖНИМ АУДИТОРОМ була проведена перевірка „Звіту про корпоративне управління” на відповідність вимогам Рішення від 20.10.2011 N 1482 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку „Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”.

В результаті проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в АТ “ПЛАСКЕ” були зміни в складі посадових осіб. Інформація про ці події була розкрита в складі особливої інформації згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється АТ “ПЛАСКЕ” та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.


Виконання значних правочинів.

Значний правочин-правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог Закону до здійснення значних правочинів. Вартість активів АТ “ПЛАСКЕ” станом на 31.12.2011 року ( на 01.01.2012 р. ) складає 11287 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 1128,7 тис. грн.

Проведеною перевіркою встановлено, АТ “ПЛАСКЕ” у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України „Про акціонерні товариства ” не мало договори, які підпадають під визначення значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).


Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

Вищим органом АТ «ПЛАСКЕ» є Загальні збори акціонерів.

Органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв АТ «ПЛАСКЕ» , i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого Органу, є Наглядова рада АТ «ПЛАСКЕ».

Виконавчим органом АТ «ПЛАСКЕ» є одноосібний виконавчий орган в особi Генерального директора АТ «ПЛАСКЕ». Вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв та iнформацiї про АТ «ПЛАСКЕ» вiдповiдно до Статуту покладена на Виконавчий орган АТ «ПЛАСКЕ» .

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння АТ «ПЛАСКЕ» вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства".

Органи управлiння АТ «ПЛАСКЕ» дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів АТ «ПЛАСКЕ» .

Річні Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до законодавства України. У 2012 роцi були проведенi однi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2012 р.

Корпоративний секретар призначався. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Протягом звітного періоду контроль та поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснював Виконавчий орган АТ «ПЛАСКЕ» в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.

Внутрiшнiй аудитор вiдсутнiй в АТ «ПЛАСКЕ» , а для перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до Статуту АТ «ПЛАСКЕ» залучаються зовнiшнi аудитори.

НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР, розглянувши стан внутрішнього контролю АТ «ПЛАСКЕ», вважає за необхідне зазначити наступне:

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль.

Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками АТ «ПЛАСКЕ» таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здійснення повної господарської операцiї.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв АТ «ПЛАСКЕ», достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.

Оцінюючи вищенаведене, НЕЗАЛЕЖНИМ АУДИТОРОМ зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у АТ «ПЛАСКЕ». Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.

За результатами виконаних аудиторських процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" НЕЗАЛЕЖНИМ АУДИТОРОМ зроблено висновок:

- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

- "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 1591 від 19.12.2006, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за № 97/13364.


. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 „Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності”. НЕЗАЛЕЖНИМ АУДИТОРОМ були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Загальну стратегію управління ризиками в АТ “ПЛАСКЕ” визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Виконавчий орган, яким є Генеральний директор (одноособово).

НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності АТ “ПЛАСКЕ” внаслідок шахрайства.9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії26.04.2013

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

www.plaske.ua

в мережі Інтернет
26.04.2013

(адреса сторінки)

(дата)


10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.10.2. Генеральний директор


Хачатурян А.Р.
(найменування посади)
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)


М. П.
26.04.2013

(дата)
2012 р. SMA 30202681
скачать файлСмотрите также:
Річна інформація емітента за 2012 рік Загальні відомості
199.49kb.
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
2183.91kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
1042.2kb.
Району, міста Луганської області за 2012 рік 2013 загальні відомості
367.46kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Інформація 22. 03. 2011 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
67.93kb.
I. Загальні відомості
150.54kb.
Графік проведення бесід з питань безпеки життєдіяльності учнів 5-11 класів на 2012/13 навчальний рік
107.31kb.