voeto.ru страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать файл
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Директор


Майсюра Тарас Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

30.04.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Чорнобай-птиця"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14215201

1.4. Місцезнаходження емітента

19900, Україна, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, смт. Чорнобай, вулиця Черкаська будинок 74

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04739) 2-28-15, (04739) 2-25-36

1.6. Електронна поштова адреса емітента

14215201@afr.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№ 80 (3380) "Бюлетень. Цiннi папери України"
30.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

chornobay-bird.emitents.net.ua

в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

1. г) Акцiонерне товариство лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi у звiтному роцi не отримувало.

1. д) Iнформацiя не надається тому, що емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємст не належить.

1. е) Iнформацiя не надається тому, що емiтент послугамирейтингового агентства не корисуеться. Оцiнка цiнних паперiв не проводилась.

1. в) Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй валютi:

Альфа Банк м. Київ МФО 300346 р/р 26001011707001

7. По результатам роботи товариства за звiтнiй перiод девiденди не нараховувались та не виплачувались.

9. б) Акцiонерне товариство облiгацiй не випускало.

9. в) Акцiонерне товариство iншi цiннi папери не випускало.

9. г) Акцiонерне товариство похiднi цiннi папери не випускало.

9. г) Акцiонерне товаристо протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не проводило.

9. д) У звiтному перiодi акцiонерне товариство сертифiкатiв цiнних паперiв не видавало тому, що форма iснування цiнних паперiв ВАТ "Чорнобай-птиця" бездокументарна.

11. г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

11. г) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

12. Акцiонерне товариство борговi цiннi папери не випускало.

13. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала.
3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Чорнобай-птиця"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Чорнобай-птиця"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

19900

3.1.5. Область, районЧеркаська обл. Чорнобаївський р-н

3.1.6. Населений пункт

смт. Чорнобай

3.1.7. Вулиця, будинок

вулиця Черкаська будинок 74

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО № 727453

3.2.2. Дата державної реєстрації

15.07.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Чорнобаївська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

446 890

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

446 890

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ

3.3.2. МФО банку

380805

3.3.3. Поточний рахунок26005283938

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

3.3.5. МФО банку-

3.3.6. Поточний рахунок

-

3.4. Основні види діяльності

01.24.0 - Розведення птицi

52.62.0 - Розрiбна торгiвля з лоткiв та на ринках

51.90.0 - Iншi види оптової торгiвлi4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України

21368158

18000, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 185

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 6

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0

Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0

Фонд оплати працi в 2011 роцi становив 56,2 тис.грн., фонд оплати працi зменшився порiвняно з 2010 роком на 18,2 тис.грн., в зв'язку з вiдсутнiстю поголiвь курей та реалiзацiею продукцiї.
6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Майсюра Тарас Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження1983

6.1.5. Освіта

Вища, Iрпiнський економiчний коледж при Нацiональному аграрному унiверститетi

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТОВ "Агро-IНВЕСТ- УКРАЇНА" , територiальний менеджер

6.1.8. Опис

Директор Товариства є пiдзвiтним загальним зборам i Наглядовiй Радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства вiд iменi Товариства в межах, встановлених цим статутом, здiйснює наступнi дiї:

"скликає загальнi збори Товариства;

"органiзовує проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

"органiзує i забезпечує виконання поточних та перспективних планiв;

"розпоряджається майном Товариства, включаючи його грошовi кошти;

"укладає без довiреностi вiд iменi Товариства угоди i забезпечує їх виконання;

"пiдписує платiжнi та iншi документи, пов'язанi з розпорядженням грошовими коштами Товариства;

"видає довiреностi;

"представляє Товариство у вiдносинах з органiзацiями, пiдприємствами та установами, в судах, а також в iнших державних органах з питань дiяльностi Товариства;

"пiдписує Статути дочiрнiх пiдприємств;

"видає накази (розпорядження), якi обов'язковi для усiх працiвникiв Товариства;

"веде переговори з трудовим колективом та укладає колективний договiр;

"укладає договори про повну матерiальну вiдповiдальнiсть;

"вирiшує iншi питання, якi не входять до компетенцiї загальних зборiв та наглядової Ради Товариства.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано

Посади, якi обiймала особа: ЗАТ "Миронiвський хлiбопродукт" регiональний менеджер, ТОВ "АГРО-IНВЕСТ УКРАЇНА" , територiальний менеджер, .

Загальний стаж роботи 10 рокiв.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Посадова особа винагороду в натуральнiй формi не отримувала.

Особа призначена на посаду згiдно рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради № 3 вiд 20.07.2010 року).
6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Круговий Артур Євгенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1973


6.1.5. Освіта

Вища, РЕА iм Плеханова

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДиректор ТОВ "Агро-Iнвест-Україна".
6.1.8. Опис

До компетенцiї Наглядової Ради Товариства вiдноситься:

- Прийняття рiшення про укладення договорiв купiвлi-продажу, мiни, дарування,

застави, а також iнших угод щодо акцiй iнших акцiонерних товариств, часток товариств з

обмеженою, додатковою i повною вiдповiдальнiстю, командитних товариств, а також участь в iнших особах на правах засновника, учасника, акцiонера i т.п.;

- Вирiшення питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним.

- Затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

- Попереднє узгодження проектiв договорiв на суму, що перевищує 10 (десять) % статутного (складеного) капiталу Товариства.

- Прийняття рiшення про затвердження умов договору на ведення реєстру реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.

- Прийняття рiшення про участь в створеннi i дiяльностi об'єднань, а також пiдприємств будь-якої органiзацiйної форми як на територiї України, так i за її межами;

- Прийняття рiшення про вихiд з об'єднань, господарських товариств та iнших юридичних осiб;

- Прийняття рiшення про призначення Директора Товариства та його звiльнення. Рiшення про звiльнення Директора Товариства приймається у випадках, визначених законодавством України про працю, а також при встановленнi його некомпетентностi, зловживання службовим становищем, невиконання вимог Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та наглядової Ради Товариства, розголошення комерцiйної таємницi або в разi iнших дiй (бездiяльностi), що завдають шкоди iнтересам Товариства в цiлому або окремим акцiонерам.

- Прийняття рiшення про укладення договорiв безоплатної передачi у власнiсть або користування майна Товариства, а також договорiв оренди, купiвлi-продажу, мiни, дарування, застави, управлiння майном та пiдписання вiд iменi Товариства юридично значимих документiв, наслiдком яких є вихiд з володiння, розпорядження та користування Товариства транспортних засобiв, будiвель, споруд, не житлових примiщень (їх частин) та iнших об'єктiв нерухомостi.

- Прийняття рiшення про укладення кредитних договорiв, договорiв позики, займу та фiнансової допомоги.

- Затвердження органiзацiйної структури, правил процедури i iнших внутрiшнiх документiв Товариства.

- Прийняття рiшень по iншим питанням, вiднесеним до компетенцiї Наглядової Ради Товариства Статутом чи рiшенням загальних зборiв

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано

Посадова особа винагороду в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.

Посади, якi обiймала особа: Директор ТОВ "Агро-Iнвест-Україна".

Загальний стаж роботи 20 рокiв.

Посадова особа емiтента займає посаду директора ТОВ "Агро-Iнвест-Україна" ( код ЄДРПОУ - 35392677, адреса: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 7, офiс 1)

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чолокян Андрiй Георгiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1962


6.1.5. Освіта

Вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "М'ясний Альянс"

6.1.8. Опис

До компетенцiї Наглядової Ради Товариства вiдноситься:

- Прийняття рiшення про укладення договорiв купiвлi-продажу, мiни, дарування,

застави, а також iнших угод щодо акцiй iнших акцiонерних товариств, часток товариств з

обмеженою, додатковою i повною вiдповiдальнiстю, командитних товариств, а також участь в iнших особах на правах засновника, учасника, акцiонера i т.п.;

- Вирiшення питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним.

- Затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

- Попереднє узгодження проектiв договорiв на суму, що перевищує 10 (десять) % статутного (складеного) капiталу Товариства.

- Прийняття рiшення про затвердження умов договору на ведення реєстру реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.

- Прийняття рiшення про участь в створеннi i дiяльностi об'єднань, а також пiдприємств будь-якої органiзацiйної форми як на територiї України, так i за її межами;

- Прийняття рiшення про вихiд з об'єднань, господарських товариств та iнших юридичних осiб;

- Прийняття рiшення про призначення Директора Товариства та його звiльнення. Рiшення про звiльнення Директора Товариства приймається у випадках, визначених законодавством України про працю, а також при встановленнi його некомпетентностi, зловживання службовим становищем, невиконання вимог Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та наглядової Ради Товариства, розголошення комерцiйної таємницi або в разi iнших дiй (бездiяльностi), що завдають шкоди iнтересам Товариства в цiлому або окремим акцiонерам.

- Прийняття рiшення про укладення договорiв безоплатної передачi у власнiсть або користування майна Товариства, а також договорiв оренди, купiвлi-продажу, мiни, дарування, застави, управлiння майном та пiдписання вiд iменi Товариства юридично значимих документiв, наслiдком яких є вихiд з володiння, розпорядження та користування Товариства транспортних засобiв, будiвель, споруд, не житлових примiщень (їх частин) та iнших об'єктiв нерухомостi.

- Прийняття рiшення про укладення кредитних договорiв, договорiв позики, займу та фiнансової допомоги.

- Затвердження органiзацiйної структури, правил процедури i iнших внутрiшнiх документiв Товариства.

- Прийняття рiшень по iншим питанням, вiднесеним до компетенцiї Наглядової Ради Товариства Статутом чи рiшенням загальних зборiв

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано

За виконання обов' язкiв члена Наглядової ради, посадова особа, винагороду в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.

Посади, якi обiймала особа: директор .

Загальний стаж роботи 25 рокiв.

Посадова особа емiтента займає посаду заступника директора Черкiзiвського м'ясопереробгного заводу.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа призначена на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 24.03.-28.03.2011 року).
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корсакова Тетяна Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1937


6.1.5. Освіта

Вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

41


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Емiтент не володiє iнформацiєю щодо найменування пiдприємства та попередньої посади, яку займала особа.

6.1.8. Опис

До компетенцiї Наглядової Ради Товариства вiдноситься:

- Прийняття рiшення про укладення договорiв купiвлi-продажу, мiни, дарування,

застави, а також iнших угод щодо акцiй iнших акцiонерних товариств, часток товариств з

обмеженою, додатковою i повною вiдповiдальнiстю, командитних товариств, а також участь в iнших особах на правах засновника, учасника, акцiонера i т.п.;

- Вирiшення питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним.

- Затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

- Попереднє узгодження проектiв договорiв на суму, що перевищує 10 (десять) % статутного (складеного) капiталу Товариства.

- Прийняття рiшення про затвердження умов договору на ведення реєстру реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.

- Прийняття рiшення про участь в створеннi i дiяльностi об'єднань, а також пiдприємств будь-якої органiзацiйної форми як на територiї України, так i за її межами;

- Прийняття рiшення про вихiд з об'єднань, господарських товариств та iнших юридичних осiб;

- Прийняття рiшення про призначення Директора Товариства та його звiльнення. Рiшення про звiльнення Директора Товариства приймається у випадках, визначених законодавством України про працю, а також при встановленнi його некомпетентностi, зловживання службовим становищем, невиконання вимог Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та наглядової Ради Товариства, розголошення комерцiйної таємницi або в разi iнших дiй (бездiяльностi), що завдають шкоди iнтересам Товариства в цiлому або окремим акцiонерам.

- Прийняття рiшення про укладення договорiв безоплатної передачi у власнiсть або користування майна Товариства, а також договорiв оренди, купiвлi-продажу, мiни, дарування, застави, управлiння майном та пiдписання вiд iменi Товариства юридично значимих документiв, наслiдком яких є вихiд з володiння, розпорядження та користування Товариства транспортних засобiв, будiвель, споруд, не житлових примiщень (їх частин) та iнших об'єктiв нерухомостi.

- Прийняття рiшення про укладення кредитних договорiв, договорiв позики, займу та фiнансової допомоги.

- Затвердження органiзацiйної структури, правил процедури i iнших внутрiшнiх документiв Товариства.

- Прийняття рiшень по iншим питанням, вiднесеним до компетенцiї Наглядової Ради Товариства Статутом чи рiшенням загальних зборiв

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано

За виконання обов' язкiв члена Наглядової ради, посадова особа, винагороду в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.

Посади, якi обiймала особа: пенсiонерка .

Загальний стаж роботи 50 рокiв.

Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа призначена на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 24.03.-28.03.2011 року).
6.1.1. Посада

Ревiзор


6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кругова Нiна Петрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1950


6.1.5. Освіта

Вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

40


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Емiтент не володiє iнформацiєю щодо найменування пiдприємства та попередньої посади, яку займала особа.

6.1.8. Опис

Контроль за фiнансовою дiяльнiстю Товариства здiйснює ревiзор.

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Директора проводиться ревiзор за дорученням загальних зборiв або Наглядової Ради Товариства, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi 10% голосiв.

Ревiзор доповiдає про результати проведених перевiрок загальним зборам або наглядовiй радi товариства.

Ревiзор складає висновок по рiчних звiтах та балансах.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано

За виконання обов' язкiв Ревiзора, посадова особа, винагороду в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.

Посади, якi обiймала особа: пенсiонерка .

Загальний стаж роботи 46 рокiв.

Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа призначена на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 24.03.-28.03.2011 року).

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сосновська Наталiя Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- -


6.1.4. Рік народження

1986


6.1.5. Освіта

Вища, Академiя мунiцепального управлiння

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТОВ "АГРО-IНВЕСТ УКРАЇНА", бухгалтер

6.1.8. Опис

Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.

Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано

Посади, якi обiймала особа: КРУ м. Києва бухгалтер, ТОВ "Агро-IНВЕСТ УКРАЇНА" , бухгалтер .

Загальний стаж роботи 8 рокiв.

Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Посадова особа винагороду в натуральнiй формi не отримувала.

Посадова особа призначена на посаду Головного бухгалтера рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради № 1 вiд 27.01.2011 року).


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Директор

Майсюра Тарас Сергiйович

- - -
0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Круговий Артур Євгенович

- - -
830 838

46,4789

830 838

0

0

0

Член Наглядової ради

Чолокян Андрiй Георгiйович

- - -
830 838

46,4789

830 838

0

0

0

Член Наглядової ради

Корсакова Тетяна Олександрiвна

- - -
100

0,0056

100

0

0

0

Ревiзор

Кругова Нiна Петрiвна

- - -
100

0,0056

1 000

0

0

0

Головний бухгалтер

Сосновська Наталiя Миколаївна

- - -
0

0

0

0

0

0

Усього

1 661 876

92,969

1 662 776

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Круговий Артур Євгенович

- - -
830 838

46,4789

830 838

0

0

0

Чолокян Андрiй Георгiйович

- - -
830 838

46,4789

830 838

0

0

0

Усього

1 661 676

92,9578

1 661 676

0

0

0


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X
Дата проведення

24.03.2011

Кворум зборів

92,966

Опис

Протокол вiд 24.03.-28.04.2011 року.

Порядок денний:

1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.

2. Звiт Наглядової ради товариства за 2010 рiк.

3. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї.

4. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк, затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.

5. Визначення типу товариства.

6. Затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї.

7. Вiдкликання та обрання Виконавчого органа товариства.

8. Вiдкликання та обрання Наглядової ради товариства.

9. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї товариства.

10. Затвердження положень товариства.


Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту.

Голосувало "За" 1 661 876 Голосiв, що становить 100 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" 0 Голосiв

"Утримались" 0 Голосiв

"Не голосували" 0 голосiв

Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв - Кругового А.Є., Секретарем зборiв - Сосновську Н.М.

Лiчильну комiсiю у складi: Сосновську Н.М.

Затвердити наступний Регламент зборiв:

- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,

- на виступи, довiдки - до 3 хв.
1.Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.

Голосувало "За" 1 661876 Голосiв, що становить 100 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" 0 Голосiв

"Утримались" 0 Голосiв

"Не голосували" 0 голосiв

Прийняте рiшення: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть затвердити.


2. Звiт Наглядової ради товариства за 2010 рiк.

Голосувало "За" 1 661876 Голосiв, що становить 100 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" 0 Голосiв

"Утримались" 0 Голосiв

"Не голосували" 0 голосiв

Прийняте рiшення:Звiт Наглядової ради товариства за 2010 рiк затвердити


3. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї.

Голосувало "За" 1 661876 Голосiв, що становить 100 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" 0 Голосiв

"Утримались" 0 Голосiв

"Не голосували" 0 голосiв

Прийняте рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк затвердити


4. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк, затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.

Голосувало "За" 1 661876 Голосiв, що становить 100 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" 0 Голосiв

"Утримались" 0 Голосiв

"Не голосували" 0 голосiв

Прийняте рiшення: Звiт про фiнансовi результати та баланс товариства за 2010 рiк затвердити.


5.Визначення типу товариства.

Дане питання залишити без розгляду, не виноситься на голосування.


6.Затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї.

Дане питання залишити без розгляду, не виноситься на голосування.


7. Вiдкликання та обрання Виконавчого органа товариства.

Дане питання залишити без розгляду, не виноситься на голосування.


8. Вiдкликання та обрання Наглядової ради товариства.

Вiдкликати:

Члена Наглядової ради <юридичну особу> ТОВ <АГРО-IНВЕСТ-УКРАЇНА> ( код ЄДРПОУ - 35392677, адреса: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 7, офiс 1) представник за дорученням Чолокян Андрiй Георгiйович

Члена Наглядової ради Шаповаловського Володимира Григоровича

Голосувало "За" 1 661876 Голосiв, що становить 100 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" 0 Голосiв

"Утримались" 0 Голосiв

"Не голосували" 0 голосiв

Прийняте рiшення: Вiдкликати - Члена Наглядової ради <юридичну особу> ТОВ <АГРО-IНВЕСТ-УКРАЇНА> представник за дорученням Чолокян Андрiй Георгiйович

Члена Наглядової ради Шаповаловського Володимира Григоровича


Обрати:

Члена Наглядової ради Чолокян Андрiя Георгiйовича

Члена Наглядової ради Корсакову Тетяну Олександрiвну

Голосувало "За" 1 661876 Голосiв, що становить 100 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" 0 Голосiв

"Утримались" 0 Голосiв

"Не голосували" 0 голосiв

Прийняте рiшення:Обрати Члена Наглядової ради Чолокян Андрiя Георгiйовича

Члена Наглядової ради Корсакову Тетяну Олександрiвну
9. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї товариства.

Вiдкликати Голову Ревiзiйної комiсiї Голубовича Григорiя Олексiйовича Голосувало "За" 1 661876 Голосiв, що становить 100 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" 0 Голосiв

"Утримались" 0 Голосiв

"Не голосували" 0 голосiв

Обрати:Ревiзором Кругову Нiну Петрiвну

Голосувало "За" 1 661876 Голосiв, що становить 100 % вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" 0 Голосiв

"Утримались" 0 Голосiв

"Не голосували" 0 голосiв

Прийняте рiшення:ОбратиРевiзором Кругову Нiну Петрiвну
10.Затвердження положень товариства.

Дане питання залишити без розгляду, не виноситься на голосування.
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
1042.2kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
2183.91kb.
Річна інформація емітента за 2012 рік Загальні відомості
199.49kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Постанова №398-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
41.52kb.
Постанова №1189-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 26 липня 2012 року
34.02kb.
Постанова №70 од про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів м. Одеса 05 травня 2011 р
30.58kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст
42.82kb.
Інформація 22. 03. 2011 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
67.93kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №327-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
40.55kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №632-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
35.87kb.