voeto.ru   страница 1страница 2страница 3 ... страница 10страница 11
скачать файл
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

      Повне найменування англійською мовою: Public Joint-Stock Company «CREDIT AGRICOLE BANK»

      Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

      Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «CREDIT AGRICOLE BANK»

      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14361575

      Банк було створено згідно з Установчим договором про створення комерційного банку «Золотий Лев» від 26 червня 1992р. і Змінами та доповненнями до Установчого договору про створення комерційного банку «Золотий Лев». Банк зареєстрований Національним банком України 10 лютого 1993 року за реєстраційним №149 у формі товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Золотий Лев» (дата державної реєстрації 10.02.1993р.).

      Згідно з Установчим договором про спільну діяльність по створенню Акціонерного товариства комерційний банк «Золотий Лев» від 17 листопада 1993 року було здійснено реорганізацію Банку у Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Золотий Лев» та зареєстровано Національним банком України 10 травня 1994 року.

      28 жовтня 1996 року Національним банком України зареєстровано зміни та доповнення до Статуту Банку у зв'язку зі зміною найменування на Акціонерне товариство «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» (Рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол №7 від 26.07.1996р.).

      Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку від 07 серпня 2009 р. (Протокол № 5) у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» та приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог цього Закону Банк змінив своє найменування з Акціонерного товариства «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» на Публічне акціонерне товариство «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» (дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 22.09.2009 р.).

      Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку від 20 січня 2011 р. (Протокол № 1) Банк змінив своє найменування з Публічного акціонерного товариства «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» на Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (дата зміни свідоцтва про держану реєстрацію 21.03.2011р.).

      Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» є правонаступником Публічного акціонерного товариства «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК».

      3.2. Банк зареєстровано як юридичну особу та включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі – «Єдиний державний реєстр») за номером 1 074 105 0011 003546 від 10 лютого 1993 року. Банк набув статусу банку з іноземним капіталом, відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 08.08.2006 року №305. Свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» серія А01 №795121, видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 10.02.1993р., дата заміни свідоцтва 21.03.2011р.

      Місцезнаходження Банку:

      Україна, 01004, м. Київ, вул.Пушкінська 42/4

      Тел.: (044) 581-07-00

      Факс: (044) 238-64-70

      E-mail: bank@credit-agricole.com.ua

      інтернет-сайт: http://credit-agricole.com.ua

      Місцезнаходження Управління корпоративного секретаріату Банку, що відповідає за роботу з акціонерами та інвесторами:

      Україна, 01004, м. Київ, вул.Пушкінська 42/4.

      Тел.: (+38 044) 581-07-41

      Факс: (+38 044) 238-64-70

      E-mail: Lora.pogrebna@credit-agricole.com.ua

      інтернет-сайт: http://credit-agricole.com.ua

      3.3. Банк розпочав свою діяльність з дати державної реєстрації 10.02.1993 року і є створеним на невизначений строк.

      3.4. Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» - це універсальний банк, що надає повний спектр банківських послуг приватним клієнтам та підприємствам малого, середнього бізнесу, великим корпоративним клієнтам, приділяючи особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу.

      Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» належить одній із наймогутніших фінансових груп світу – CREDIT AGRICOLE GROUP (Франція). Власник ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» – CREDIT AGRICOLE GROUP – є визнаним лідером на ринку фінансових послуг світу, найкрупнішим банком Європи за рівнем прибутку від роздрібних банківських послуг та володіє 28% ринку роздрібних банківських послуг Франції. CREDIT AGRICOLE входить до ТОП 10 найбільших банків світу за об’ємом акціонерного капіталу та посідає третє місце за об’ємом загальних активів (інформація The Banker, 2010). Сто шістдесят тисяч кваліфікованих співробітників Групи швидко та якісно обслуговують понад 59 мільйонів клієнтів по усьому світу.

      Міжнародні рейтингові агенції присвоїли CREDIT AGRICOLE високі довгострокові рейтинги, що відображують стабільно міцне фінансове становище групи: Aa3 (Moody’s), А (Standard & Poors), A+ (FitchRatings).

      Дякуючи підтримці потужного акціонера, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» демонструє високі темпи розвитку та займає конкурентні позиції по основним фінансовим показникам серед банків України. Регіональна мережа Банку охоплює всі регіони України та складається з понад 200 точок продажів. ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» є партнером об’єднаної банкоматної мережі «АТМоСфера», яка налічує понад 3 200 банкоматів 25 провідних банків України, а також володіє власною мережею з понад 300 АТМ. Банк вже понад 6 років успішно співпрацює з міжнародною платіжною системою «Юністрім».

      Протягом п'яти останніх років керівництвом банка не приймалися рішення про злиття, приєднання, поділ, виділення чи перетворення підприємства, про припинення окремих видів діяльності. Також не мали місце порушення справи про банкрутство, чи винесення ухвали про санацію банку, вищим керівним органом банку чи судом не приймалося рішення про припинення або банкрутство банку. Купівля або продаж понад 10% вартості активів, не пов'язаних з основною діяльністю, не відбувалися. Зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, не відбувалося. Викупу власних акцій не було.

      На 2012 рік заплановано здійснити проект приєднання до ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ» іншого банку ПАТ «КОРПОРАТИВНИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК КРЕДІ АГРІКОЛЬ», що також належить в Україні CREDIT AGRICOLE GROUP (Франція).

      3.5. Організаційна структура ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» побудована за основними лініями, кожна з яких підпорядкована одному з членів Правління Банку:

      -Лінія голови Правління (департамент по роботі з персоналом; департамент організаційного, проектного та процесного управління; управління секретаріату; управління корпоративного секретаріату; менеджер зі зв’язків з громадськістю, менеджер із внутрішніх комунікацій; департамент безпеки).

      -Лінія юридичного забезпечення (юридичний департамент).

      -Лінія фінансового управління та звітності (департамент обліку та звітності; департамент фінансового контролінгу; департамент казначейства та фінансових інститутів; департамент управління активами та пасивами; управління зберігача цінних паперів).

      -Лінія управління ризиками (департамент контролю ризиків; департамент оцінки ризиків корпоративного бізнесу; департамент оцінки ризиків роздрібного бізнесу).

      -Лінія комплаєнс (департамент фінансового моніторингу; управління деонтології, управління фінансової безпеки).

      -Лінія корпоративного бізнесу (департамент розвитку корпоративного бізнесу; департамент кредитного аналізу; департамент розвитку продуктів для МСБ; управління обслуговування клієнтів).

      -Лінія роздрібного бізнесу та каналів продажів (департамент розвитку роздрібного бізнесу; департамент мережі продажів; департамент продажів через альтернативні канали та партнерів банку).

      -Лінія операцій та інформаційних технологій (операційний департамент; департамент інформаційних технологій; департамент збору кредитів роздрібного бізнесу, департамент логістики та управління нерухомістю; управління безпеки інформаційних технологій).

      -Внутрішній аудит (департамент внутрішнього аудиту, що підпорядковується безпосередньо Спостережній Раді банку).

      У порівнянні з попереднім звітним роком суттєвих змін організаційної структури Банку не було.

      Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів. В період між проведенням Загальних зборів акціонерів захист прав акціонерів, а також контроль та регулювання діяльності Правління здійснює Спостережна рада Банку у межах своєї компетенції.

      Спостережна рада Банку складається із трьох осіб, які є представниками мажоритарного акціонера CREDIT AGRICOLE S.A.. До виключної компетенції Спостережної ради відносяться питання затвердження Положень та інших внутрішніх нормативних документів, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку, затвердження яких віднесено до компетенції Спостережної ради; прийняття рішення щодо проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів та включення пропозицій до порядку денного зборів, обрання реєстраційної комісії, прийняття рішення про дату їх проведення; прийняття рішення про викуп та розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Банку, контроль за діяльністю Правління; прийняття рішення про відсторонення Голови Правління банку від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління банку; обрання аудитора Банку; створення служби внутрішнього аудиту Банку та затвердження положення про неї, рішення про призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту; визначення зовнішнього аудитора та умов договору з ним; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; винесення рішення щодо покриття збитків; вирішення питань про участь Банку в об’єднаннях, про заснування, реорганізацію та ліквідацію інших юридичних осіб, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Банку; визначення ймовірності визнання банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; а також інші питання, що визначені чинним законодавством або делеговані Спостережній раді Загальними зборами акціонерів.

      Виконавчим органом Банку є Правління, яке складається із восьми осіб та здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради Банку. Правління Банку підзвітне Загальним зборам акціонерів і Спостережній раді та організовує виконання їх рішень. Правління Банку вирішує питання керівництва діяльністю відокремлених структурних підрозділів Банку, контролює дотримання Банком вимог чинного законодавства України; здійснює організацію проведення операцій зберігання грошових коштів і цінностей банка, обліку і звітності, внутрішнього контролю та інші питання діяльності Банка; розглядає і затверджує внутрішні документи Банку у межах своєї компетенції, приймає рішення про створення, керівництво і ліквідацію структурних підрозділів банку, крім тих, прийняття рішень щодо яких є виключно компетенцією Спостережної ради Банку, а також здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

      3.6. Регіональна мережа Банку об’єднана в 8 міжрегіональних дирекцій:

      1.Львівська міжрегіональна дирекція, якій підпорядковуються точки продажу Львівської, Волинської, Закарпатської та Чернівецької областей;

      2.Вінницька міжрегіональна дирекція, якій підпорядковуються точки продажу Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Рівненської та Тернопільської областей;

      3.Одеська міжрегіональна дирекція, якій підпорядковуються точки продажу Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та Криму;

      4.Полтавська міжрегіональна дирекція, якій підпорядковуються точки продажу Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей;

      5.Дніпропетровська міжрегіональна дирекція, якій підпорядковуються точки продажу Дніпропетровської та Запорізької областей;

      6.Донецька міжрегіональна дирекція, якій підпорядковуються точки продажу Донецької та Луганської областей;

      7.Харківська міжрегіональна дирекція, якій підпорядковуються точки продажу Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

      8.Київська міжрегіональна дирекція, якій підпорядковуються точки продажу м. Київ та Київській області.

      Основними функціями цих відокремлених підрозділів відповідно до Положень про міжрегіональні дирекції є залучення вкладів, надання кредитів та розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

      В структурі Банка філії та представництва відсутні.

      3.7. Дочірніх та залежних підприємств у Банка на території України та за її межами немає.

      3.8. Станом на 01 січня 2011 року та 31 грудня 2011 року статутний капітал Банку становив 1 050 000 000 (один мільярд п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок. Статутний капітал поділений на 1 049 998 000 (один мільярд сорок дев’ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч) штук простих іменних акцій та 2 000 (дві тисячі) штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 (нуль) копійок кожна. Статутний капітал Банку сплачений повністю. Протягом звітного 2011 року змін розміру статутного капіталу Банку не було.

      Станом на 01 січня 2011 року власний капітал Банку становив 722 163 309,86 (сімсот двадцять два мільйони сто шістдесят три тисячі триста дев’ять) гривень 86 (вісімдесят шість) копійок. Станом на 31 грудня 2011 року власний капітал Банку становив 719 973 120,35 (сімсот дев’ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі сто двадцять) гривень 35 (тридцять п'ять) копійок.

      3.9. ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» є членом таких організацій (асоціацій, фондів):

      - членом Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД), код ЄДРПОУ 35917889, що знаходиться за адресою 01133, м.Київ, вул.Щорса,32-б, приміщення 61. ПАРД є добровільною недержавною некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності суб’єктами фондового ринку - реєстраторами, зберігачами і депозитаріями. ПАРД здійснює інформаційну, методичну і технічну підтримку свої членів. Згідно законодавства всі учасники фондового ринку повинні бути членом саморегулівної організації по напрямку професійної діяльності. Строк участі – протягом терміну ведення професійної діяльності на фондовому ринку. Права члена ПАРД - брати участь у Загальних зборах ПАРД, вийти з ПАРД в порядку, визначеному внутрішніми документами ПАРД, отримувати від органів ПАРД інформацію про її діяльність, консультації з питань професійної діяльності, стандарти тощо, направляти свого представника для роботи в органах ПАРД та інші права. Обов'язки члена ПАРД - неухильно додержуватись вимог законодавства України, Статуту ПАРД, правил ПАРД, сплачувати разові та періодичні (членські) внески у випадках та порядку, визначених внутрішніми документами ПАРД , надавати до ПАРД звітність за формою, у порядку та строки, встановлені Положенням про звітність членів ПАРД перед ПАРД та інші обов’язки.

      Інформація про членство в інших організаціях (асоціаціях, фондах) відсутня.

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента      4.1. У відповідності до отриманих ліцензій та дозволів Банк у звітному році здійснював свою діяльність по таких напрямках:

      Кредитування, залучення депозитів та обслуговування юридичних осіб: надання кредитів - на поповнення обігового капіталу, на інвестиційні цілі (активізація діяльності в аграрному секторі та в супутніх галузях, підтримка експортерів), залучення депозитів від юридичних осіб, організація обслуговування клієнтів, документообіг, що пов’язаний з усіма видами транзакцій і операцій, обробка платіжних доручень та повідомлень в системі «Клієнт-Банк».

      Кредитування, залучення депозитів та обслуговування фізичних осіб: надання кредитних продуктів фізичним особам, обслуговування клієнтів-фізичних осіб, залучення депозитів від фізичних осіб.

      Діяльність казначейства: операції на кредитному ринку, операції на валютному ринку, операції з цінними паперами (як за дорученням клієнтів, так і за власний рахунок), взаємодія з професійними учасниками фінансового ринку - іншими банками, страховими компаніями, фінансовими посередниками ринків капіталу.

      Розвиток карткового бізнесу, в тому числі розробка і технологічна підтримка банківських продуктів, що базуються на пластикових картках, взаємодія з платіжними системами, процесинговими центрами, виробниками пластику, підтримка ембосингу, підтримка зарплатних продуктів для бізнес-клієнтів.

      Платіжні операції: відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на рахунки; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

      Каса і грошовий обіг: приймання, перерахування, обробка, зберігання і видача готівки у національній та іноземній валютах, перевезення валютних цінностей та інкасація коштів; обмін та конвертація іноземної валюти (неторговельні операції).

      Документарні операції: надання послуг по обслуговуванню клієнтів за документарними акредитивами та гарантійними операціями в національній та іноземній валютах.

      Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів: відкриття рахунків у цінних паперах, зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах.

      4.2. ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» працює на фінансовому ринку України з 1993 року, надає повний спектр банківських послуг приватним клієнтам та підприємствам малого, середнього бізнесу, великим корпоративним клієнтам, приділяючи особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Діяльність Банку проводиться виключно на території України. Основними видами послуг, за рахунок яких Банк отримав більше 80% доходу за звітний період, є активні операції щодо кредитування юридичних та фізичних осіб.

      ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» є партнером програм кредитування Renault Finance, Nissan Finance та Hyundai Finance, а кредити на авто марок Renault, Nissan, Toyota, Lexus, Mazda, Suzuki, Subaru, Hyundai, KIA стали доступнішими для українських автолюбителів дякуючи співробітництву Банку з їх імпортерами та офіційними дилерами на українському ринку. Банк постійно розширює перелік своїх партнерів і у звітному році став одним з найактивніших і найуспішніших серед банків, що займаються автокредитуванням.

      Стратегічною метою ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» є використання значного існуючого потенціалу банку та потенціалу групи CREDIT AGRICOLE для створення універсального та високотехнологічного банку, досягнення амбіційної цілі - входження в десятку найбільших банків України. На сьогоднішній день група Credit Agricole вважає український ринок перспективним та планує надалі інвестувати в розвиток української «дочки» шляхом збільшення капіталізації банку для забезпечення його прибуткової діяльності. Дякуючи підтримці потужного акціонера ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» стабільно працює, вигідно вирізняючись серед банків-конкурентів на українському ринку, та інвестує кошти в подальший розвиток і зміцнення своїх бізнес-позицій.

      4.3. Діяльність Банку ґрунтується на принципах надійності, збалансованості фінансових показників, дотриманні норм та передової практики банківської діяльності. В 2011 році Національний банк України не встановлював до Банку ніяких заборон щодо обмеження видів діяльності, які може виконувати Банк згідно наданих дозволів та ліцензії, та не було жодних обмежень щодо володіння активами.

      4.4. ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» здійснює свою діяльність на банківському ринку України, на якому упродовж 2011 року темп збільшення власного капіталу банків (+12,9%) перевищував темпи зростання обсягів кредитування (+8,4%) та був менший ніж темп зростання коштів фізичних та юридичних осіб (+19,4%). За 2011 рік активи банківської системи збільшилися на 112,2 млрд.грн. або на 11,9% і станом на 31.12.2011 р. становили 1054,3 млрд. грн. Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) збільшились на 121,3 млрд.грн. або на 11,1% за 2011 рік і станом на 31.12.2011 р. становили 1211,5 млрд.грн.. Обсяг наданих банками кредитів у 2011 році збільшився на 63,3 млрд.грн. і станом на 31.12.2011р. становив 813,9 млрд.грн. (станом на 1 січня 2011 року банками було надано кредитів на суму 750,5 млрд. грн.), з них кредитів, що надані: юридичним особам – 615,6 млрд. грн., фізичним особам – 198,3 млрд. грн.. Зобов’язання банків України зросли у 2011 році на 94,4 млрд. грн. або на 11,7% і станом на 31 грудня 2011 року становили 898,8 млрд.грн. Зобов’язання банків в основному формувалися за рахунок трьох основних джерел: кошти фізичних осіб та суб’єктів господарювання, а також кошти інших банків. Станом на 31 грудня 2011 року доля коштів фізичних осіб в структурі зобов’язань банків складала 34,6% (за минулий рік практично не змінилась – 34,2% станом на 01.01.2011), або 310,5 млрд. грн., доля коштів суб’єктів господарювання - 23,9% (за рік збільшилась на 3,5%), або 214,4 млрд. грн.. Власний капітал банків за 2011 рік збільшився на 17,8 млрд. грн. або на 12,9% і за станом на 31.12.2011 становив 155,5 млрд.грн., або 14,7% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 17,8% – до 171,9 млрд.грн.. Станом на 31 грудня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України (публічні акціонерні товариства).

      4.5. Діяльність Банку можна умовно розділити на такі основні сегменти - послуги корпоративним клієнтам, послуги фізичним особам, інвестиційна діяльність, інша оперативна діяльність та нерозподілені активи та зобов’язання. Операційні сегменти - це відокремлювані компоненти підприємства, які надають певні послуги, або виробляють певну продукцію, зазнають ризиків, внаслідок діяльності яких підприємство отримує доходи та несе витрати, чиї операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є в наявності окрема фінансова інформація.

      До сегменту послуг корпоративним клієнтам відносяться всі послуги, що надаються Банком бізнес-клієнтами, включаючи обслуговування поточних рахунків бізнес-клієнтами, залучення депозитів, надання кредитних ліній у формі «овердрафт», видачу та обслуговування операцій з використанням платіжних карток, надання кредитів та інших видів фінансування, включаючи операції в національній та іноземній валютах. До активів (зобов’язань) за операціями з бізнес-клієнтами віднесені активи (зобов’язання), які формуються в результаті надання послуг бізнес-клієнтам за вирахуванням нарахованих резервів за такими активами.

      До сегменту послуг фізичним особам відносяться всі послуги, що надаються Банком фізичним особам – клієнтам, а саме: послуги з відкриття та ведення поточних, вкладних, карткових рахунків, споживчого та іпотечного кредитування, виконання переказів за міжнародними платіжними системами, переказів з відкриттям та без відкриття поточних рахунків, інші неторгові операції та сучасні сервіси дистанційного обслуговування тощо. Також Банк виступає агентом з продажу різних видів страхових продуктів.. До активів (зобов’язань) за операціями з фізичними особами віднесені активи (зобов’язання) які формуються в результаті надання послуг фізичним особам, за вирахуванням нарахованих резервів за такими активами.

      По інвестиційній діяльності Банку активи та зобов’язання сформовані в результаті придбання основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій за вирахуванням накопиченої амортизації та зобов’язань банку, що виникли за даними операціями. Також до сектору інвестиційної банківської діяльності входять зобов’язання, сформовані в результаті інвестицій акціонера банку у вигляді субординованого боргу.

      До інших операцій віднесені активи (зобов’язання), які не ввійшли до основних трьох сегментів, в тому числі грошові кошти, кореспондентські рахунки в Національному банку України та інших банках, операції з залучення та розміщення коштів інших банків, розрахунки за товари та послуги для Банку, заборгованість, пов’язану із адміністративно-господарською діяльністю Банку, розрахунки із працівниками, розрахунки за податками та зборами до державного, місцевого бюджету, до Пенсійного фонду, в інші позабюджетні фонди.

      4.6. Основним джерелом надходжень Банку є кошти клієнтів - фізичних та юридичних осіб.

      4.7. Протягом 2011 року значно збільшився об’єм послуг, що надавалися корпоративним клієнтам.

      Розвиток співпраці з компаніями, що належать до корпоративного сегменту, є одним з важливих напрямів розвитку Банку. Таке співробітництво дає можливість розвитку Банку шляхом гармонійної синергії з іншими бізнес-лініями, забезпечуючи зростання не тільки великого корпоративного бізнесу, а й розширення клієнтської бази для роздрібного, малого і середнього бізнесу. На сьогоднішній день корпоративний бізнес являє собою професійну команду із 40 фахівців, що працюють із компаніями з річним обсягом продажів не менше еквіваленту 10 млн. доларів на рік.

      Основною метою для команди корпоративного бізнесу є задоволення потреб компаній в рішеннях, що забезпечать максимальну ефективність їх бізнесу, в т.ч.: фінансування інвестиційних потреб, фінансування робочого капіталу, торгове фінансування та документарні операції, факторинг. Вагомою перевагою Банку при проведенні документарних операцій є присутність банків групи Credit Agricole в майже 70 країнах.

      Поряд з зазначеними вище програмами фінансування, Банк пропонує розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках під конкурентні відсоткові ставки. До того ж Банк пропонує сучасні продукти із управління грошовими потоками компанії або групи (холдингу), якісне щоденне обслуговування, в т.ч. із використанням платіжних карт: корпоративні картки, виплата заробітної плати співробітникам компанії тощо.

      Близько половини корпоративних клієнтів Банку – компанії, що працюють в сфері сільського господарства та переробки сільськогосподарської продукції. Окрім спеціалістів з фінансовою та економічною освітою, в Банку працюють фахівці з рослинництва та тваринництва. На сьогоднішній день ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»- це банк, який не тільки розуміє підходи до фінансування компаній сільськогосподарського сектору, а й банк, що розуміє саме сільське господарство.

      У 2011 році Банк особливу увагу зосереджував на співпраці з клієнтами середнього та малого бізнесу. Згідно критеріїв Банку, до сегменту середнього та малого бізнесу відносяться підприємства з річною виручкою до 10 млн. доларів (в еквіваленті) та приватні підприємці. Активна та динамічна команда Банку, що відповідає за розвиток напрямку малого та середнього бізнесу, проводить регулярний моніторинг змін у потребах цільових клієнтів. Тому Банк вдало поєднує клієнтоорієнтованість та виваженість у прийнятті рішень, щодо впровадження нових продуктів та послуг для клієнтів середнього та малого бізнесу. Для клієнтів середнього та малого бізнесу Банк пропонує повний спектр банківських послуг, створених з урахуванням потреб та особливостей бізнесу.

      Послуги з розрахунково-касового обслуговування допомагають правильно організувати роботу підприємств та зробити її ефективнішою. Досвідчені керівники оцінили зручність використання системи віддаленого доступу до поточних рахунків «Клієнт-банк» та переваги зарплатно-карткових проектів (замість стандартної виплати заробітної плати готівкою).

      Низка депозитних програм користується попитом серед підприємств та підприємців, що бажають не лише накопичувати тимчасово вільні кошти, але й отримувати від цього додатковий процентний дохід. Документарні операції цікаві клієнтам, які приймають активну участь у тендерах, працюють на зовнішніх ринках або розширюють мережу контрагентів.

      Банк розуміє потребу клієнтів в своєчасному фінансуванні, тому пропонує клієнтам середнього та малого бізнесу різноманітні види кредитних програм – від кредитних ліній на поповнення обігових коштів до інвестиційних проектів. Слід зазначити, що Банк плідно співпрацює з офіційними дилерами провідних автомобільних марок, що дозволяє пропонувати клієнтам гнучкі цінові умови при кредитуванні на придбання комерційного автотранспорту.

      Дотримуючись стратегії групи CREDIT AGRICOLE, Банк пропонує комплекс кредитних послуг для агропідприємств – фінансування поповнення обігових коштів та кредити на придбання техніки з гнучким графіком виплат, адаптованим під потреби сільськогосподарських підприємств. Оскільки Україна історично є однією з провідних аграрних держав світу, співпраця з підприємствами аграрного сектору є перспективною. Банк активно фінансує сільгоспвиробників, адже економічні умови для розвитку таких підприємств є в цілому сприятливими та стабільними, а досвід групи CREDIT AGRICOLE дозволяє розуміти потреби аграріїв та фінансувати їх діяльність з мінімальними ризиками. Спеціально для створення найвигідніших умов кредитування, Банк впровадив низку партнерських програм з провідними компаніями, які пропонують продукцію для агробізнесу, у порівнянні з середніми по ринку, цінові умови за всіма партнерськими програмами Банк є більш вигідними для позичальників. Банк зацікавлений у збільшенні своєї частки присутності на ринку банківських послуг для клієнтів середнього та малого бізнесу. Клієнтська база є диверсифікованою, у Банка немає клієнтів, за рахунок яких було отримано понад 10% або більше доходу.

      4.8. Інформація про спільну діяльність з іншими організаціями відсутня.

      4.9. ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» є універсальною кредитно-фінансовою установою, що здійснює банківські операції на грошовому, валютному та фондовому ринках України відповідно до отриманих ліцензій. У звітному періоді були чинні Банківська ліцензія № 99, Дозвіл № 99-4 (з додатком), що були видані НБУ 09.10.2009р., Банківська ліцензія № 99, Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 99 (з додатком), що були видані НБУ 12.10.2011р., ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серії АВ № 493387 від 23.10.2009 р. та Серії АВ № 581132 від 30.03.2011р. (термін дії до 23.10.2014 р.) на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, Серії АВ № 493357 від 23.10.2009 р. та Серії АВ № 581129 від 30.03.2011р. (термін дії до 23.10.2014 р.) на здійснення брокерської діяльності, Серії АВ № 493358 від 23.10.2009 р. та Серії АВ № 581130 від 30.03.2011р. (термін дії до 23.10.2014 р.) на здійснення дилерської діяльності, Серії АВ № 493359 від 23.10.2009 р. та Серії АВ № 581131 від 30.03.2011р. (термін дії до 23.10.2014 р.) на здійснення андеррайтингу.

      4.10. Об'єкти інтелектуальної власності та документи щодо таких прав власності відсутні.

      4.11. Можливі макроекономічні фактори впливу на фінансово-господарську діяльність Банка:

      -погіршення загальної економічної ситуації в країні, в тому числі внаслідок розвитку несприятливої кон'юнктури на світових фінансових ринках;

      -нестабільність чинного законодавства, в т.ч. податкової політики держави;

      -можливі зміни кредитно-фінансової політики держави;

      -форс-мажорні обставини.

      4.12. Щоденно відповідальними підрозділами Банка готуються огляди ринкової ситуації з метою відслідковування поточної кон'юнктури на фінансових ринках, змін законодавства, змін в економіці України та світу, а також прогнозування майбутніх можливих змін, що можуть вплинути на ринкову позицію Банку, його прибутковість та стійкість.

      4.13. Інформація про будь-які суттєві капітальні та фінансові інвестиції у 2011 році, що пов 'зані з господарською діяльністю Банка, відсутня.

      4.14. Обмеження екологічного законодавства, що могли б вплинути на діяльність Банку, відсутні.

      4.15. Інформація про дочірні підприємства Банка відсутня.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента      5.1. У фінансовому обліку Банку необоротні активи визнаються по первісній вартості тобто по фактичній собівартості основних засобів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів. В процесі експлуатації необоротних активів їхня первісна вартість може збільшуватися внаслідок проведеного поліпшення (модифікації, модернізації, добудови, дообладнання, реконструкції тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цих об`єктів. Після первісного визнання об’єкта основних засобів як активу його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченого зносу. Нарахування амортизації (зносу) необоротних активів здійснюється лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання активу.

      Станом на 01.01.2011 року на балансі Банку обліковувались основні засоби та поліпшення орендованих приміщень первісна вартість яких становила 498389 тис.грн., знос – 137051 тис.грн., залишкова вартість – 361338 тис.грн..

      Протягом звітного року надійшло всього основних засобів на суму первісної вартості 27557 тис.грн., вибуло всього основних засобів на суму первісної вартості 22045 тис.грн. та зносу 18358 тис.грн., нараховано амортизації всього за рік на суму 39700 тис.грн..Станом на 31.12.2011року на балансі Банку обліковувались основні засоби та поліпшення орендованих приміщень первісна вартість яких становила 498061 тис.грн., знос – 157760 тис.грн., залишкова вартість – 340301 тис.грн..

      Основні засоби Банку згруповані в декілька груп:

      група 1 – земельні ділянки - строк корисного використання (фінансовий облік) необмежений;

      група 3 – будівлі - строк корисного використання (фінансовий облік) 50 років;

      передавальні пристрої (лінії та вузли зв’язку і передач, міні АТС, системи безпеки) - строк корисного використання (фінансовий облік) 10 років;

      група 4 – машини та обладнання,з них:

      електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми - строк корисного використання (фінансовий облік) 3 роки;

      комутатори, маршрутизатори, системи зберігання даних, серверне обладнання класу «Підприємство», складні програмно-апаратні комплекси - строк корисного використання (фінансовий облік) 5 років;

      банкомати - строк корисного використання (фінансовий облік) 6 років;

      джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж - строк корисного використання (фінансовий облік) 4 роки;

      група 5 – транспортні засоби - строк корисного використання (фінансовий облік) 5 років;

      група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі) - строк корисного використання (фінансовий облік) 5 років;

      група 9 – інші основні засоби,з них:

      інформаційні вивіски на будівлях, портативні електричні генератори та трансформатори - строк корисного використання (фінансовий облік) 5 років;

      структурні компоненти будівлі (ліфти, котли, газопоршневі електростанції тощо) - строк корисного використання (фінансовий облік) 12 років.

      Станом на 31 грудня 2011 року в Банку відсутні збільшення або зменшення, які б виникали в результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або створених безпосередньо у власному капіталі.

      5.2.Всі основні засоби є виробничого призначення і викоритовуються для забезпечення поточної діяльності Банку. Інформація щодо запланованих модернізації та придбання основних засобів або інших активів відсутня.

      5.3. У звітному році Банком здійснені витрати на ремонт та утримання основних засобів у сумі 15287 тис.грн..

      5.4. Станом на 31 грудня 2011 року в Банку відсутні основні засоби, що оформлені у заставу.

      5.5. Загальна сума укладених угод на придбання основних засобів у 2012 році становить 3018 тис.грн., в основному для придбання IT обладнання та програмного забезпечення.

      5.6. Станом на 31 грудня 2011 року в Банку відсутні основні засоби стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження; відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); відсутні основні засоби, що вилучені з експлуатації для продажу.

      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, що продовжують використовуватись, становить 56488 тис.грн..Первісна вартість отриманих у фінансовий лізинг основних засобів становить 14298 тис.грн.. Первісна вартість наданих в оперативний лізинг основних засобів становить 1290 тис.грн..Вартість створених нематеріальних активів становить 1520 тис.грн..

      5.7.Переоцінка основних засобів протягом 2011 року не проводилась.

      5.8. Незавершене будівництво, незавершені капітальні вкладення, поліпшення орендованого майна Банку обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість приміщень, капітальних вкладень та поліпшення орендованого майна – це їх справедлива вартість на дату придбання. Такі активи не амортизуються до доведення активу до стану, коли він буде повністю готовим до використання. Після завершення робіт, активи переводяться до складу приміщень та поліпшень орендованого майна. Станом на кінець звітного року вартість капітальних інвестиції щодо придбанню основних засобів становила 4527 тис.грн..

      5.9. Інформація про дочірні підприємства Банку відсутня.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента      6.1. Загальна кількість працівників Банку на кінець звітного року складала 2846 осіб. Кількість працівників, що працювали на умовах неповного робочого дня, складала 13 осіб. Фонд оплати праці працівників ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за 2011 рік склав 205642 тис.грн.. Протягом звітного року загальна чисельність працівників Банку суттєво не змінювалась.

      6.2. Банк має укладений з працівниками Колективний Договір зі строком дії до 12 грудня 2014 року. Всі працівники приймаються на роботу до ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» відповідно до вимог чинного законодавства України.

      6.3. Вцілому рівень кваліфікації працівників Банку є задовільним. 77,7 % працівників мають повну вищу освіту, 2,4% працівників мають неповну вищу освіту, 6,7% працівників мають базову вищу освіту, 10,1% працівників мають середню спеціальну освіту, 3,1 % працівників мають середню освіту. Протягом звітного року було забезпечено навчання 1865 працівників, які проходили навчання за наступними внутрішніми програмами: фінансовий аналіз, управління грошовими потоками, управління продажами, навички продажів, ефективний менеджер, продуктовий ряд Банку, протидія шахрайству, управління часом, ефективна презентація, ефективні комунікації, особиста ефективність та інші. Крім того 185 працівників проходили навчання у зовнішніх навчальних центрах, 257 працівників вивчали англійську та французьку мову. Загальна сума коштів, затрачених на навчання працівників за звітний період, склала 1928 тис.грн..

      У Банку діють мотиваційні заохочувальні програми з отриманням винагороди на щоквартальній, піврічній або щорічній основі. Загалом протягом звітного року на заохочувальні мотиваційні програми для працівників Банку було витрачено 15199,3 тис.грн..

      Для працівників Банку запроваджено добровільне медичне страхування. Загальна кількість коштів, затрачених на медичне страхування працівників за звітний період, склала 5964 тис.грн..

      Працівники Банку користуються такими соціальними пільгами: матеріальна допомога по досягненню пенсійного віку за умови фактичного виходу на пенсію, матеріальна допомога у випадках тяжких захворювань, матеріальна допомога у випадках смерті родичів першої лінії. Загальна сума коштів, витрачених на соціальні пільги за період звітного року, склала 509 тис.грн..

      6.4. Працівники Банку акціями Банка не володіють, інформація про правочини та будь-які зобов'язання щодо участі працівників у статутному капіталі та опціонах Банка відсутня.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента      7.1. Витяги зі Статуту Банку:

      «Стаття 9. Управління Банку

      9.1.Органами управління Банку є:

      -Загальні збори акціонерів;

      -Спостережна рада Банку;

      -Правління Банку.

      9.2.Органами контролю Банку є Ревізійна комісія та внутрішній аудит Банку.

     


      Стаття 10. Загальні збори акціонерів

      10.1.Загальні збори акціонерів є вищим органом Банку.

      Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Банку проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

      Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Спостережної ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Банку, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

      10.2.Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішень щодо:

      1) визначення основних напрямів діяльності Банку;

      2) внесення змін до статуту Банку;

      3) прийняття рішення про розміщення акцій;

      4) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;

      5) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;

      6) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

      7) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Банку, Спостережну раду Банку, Правління Банку та Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;

      8) затвердження річного звіту Банку включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

      9) розподіл прибутку та збитків Банку;

      10) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій;

      11) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;

      12) прийняття рішення про форму існування акцій;

      13) затвердження розміру річних дивідендів;

      14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

      15) обрання членів та голови Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради;

      16) прийняття рішення про припинення повноважень членів та голови Спостережної ради;

      17) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

      18) прийняття рішення про виділ, про припинення Банку шляхом злиття, поділу або приєднання, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

      19) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії;

      20) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

      21) обрання комісії з припинення Банку;

      22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Положенням про Загальні збори Банку.

      10.3.Загальні збори акціонерів Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

      Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до пункту 6.6. Статуту власникам привілейованих акцій Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій, що є голосуючими з цього питання. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Банку.

      10.5.Загальні збори акціонерів можуть делегувати будь-якому з органів управління Банку вирішення будь-яких питань, крім тих питань, що становлять їх виключну компетенцію відповідно до діючого законодавства.

      10.6.У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

      10.7.У Загальних зборах акціонерів Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів Банку за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік, права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, після його складення можуть вноситися особою або органом Банку, передбаченими Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

     

      Стаття 11. Спостережна рада Банку      11.1.Спостережна рада Банку здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління.

      11.2.Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Спостережної ради Банку визначається Законом «Про акціонерні товариства», Положенням про Спостережну раду Банку, а також договором, що укладається з членом Спостережної ради. Такий договір від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Банку особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. В договорі може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Банком за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

      11.4.До виключної компетенції Спостережної ради Банку належить:

      1) затвердження внутрішніх нормативних документів Банку (в тому числі змін та доповнень до них), зокрема:

      - Положення про службу внутрішнього аудиту Банку;

      - Положення про філії Банку;

      - інші внутрішні документи Банку, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку, затвердження яких вимагається Спостережною радою відповідно до норм чинного законодавства України або рішень Загальних зборів Банку або віднесено до компетенції Спостережної ради цим Статутом та/або Положенням про Спостережну раду Банку;

      2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

      3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

      4) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;

      5) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;

      6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;

      7) обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління Банку, контроль за діяльністю Правління Банку;

      8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагород;

      9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Банку від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку;

      10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

      11) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

      12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

      13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

      14) вирішення питань про участь Банку в об'єднаннях, про заснування, реорганізацію та ліквідацію інших юридичних осіб, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень;

      15) створення служби внутрішнього аудиту Банку та затвердження положення про неї, рішення про призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудита;

      16) визначення зовнішнього аудитора;

      17) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

      18) винесення рішень щодо покриття збитків;

      19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Банку;

      20) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

      21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

      22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

      23) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного та контрольного пакета акцій;

      24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної ради Банку згідно із чинним законодавством, Положенням про Спостережну раду Банку або визначених такими Загальними зборами акціонерів Банку.

      Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів акціонерів Банку, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства», Законом «Про банки та банківську діяльність», нормативними документами Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку та Національного банку України.

      11.7.Спостережна рада Банку діє на підставі Положення про Спостережну раду Банку, що затверджується Загальними зборами акціонерів Банку, в якому визначаються: її повноваження, крім вищевказаних; інші випадки, коли припиняються повноваження членів Спостережної ради та обираються нові члени; періодичність та порядок скликання Спостережної ради; питання кворуму; порядок проведення засідання, голосування та прийняття рішень Спостережною радою Банку; порядок прийняття Спостережною радою Банку рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування); порядок оформлення протоколів засідань Спостережної ради; створення постійних і тимчасових комітетів Спостережної ради Банку та перелік питань, які передаються комітетам для вивчення і підготовки; інші питання на розсуд Загальних зборів акціонерів Банку.

     

      Стаття 12. Правління Банку      12.1.Правління Банку є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради Банку. Правління Банку підзвітне Загальним зборам і Спостережній раді Банку та організовує виконання їх рішень.

      12.2.Правління Банку:

      12.2.1.вирішує питання керівництва діяльністю відокремлених структурних підрозділів Банку (філій, відділень, представництв);

      12.2.2.контролює дотримання Банком чинного законодавства України;

      12.2.3.вирішує питання організації проведення операцій Банком, зберігання грошових коштів і цінностей Банку, обліку і звітності, внутрішнього контролю та інші питання діяльності Банку;

      12.2.4.розглядає і затверджує положення та інші внутрішні нормативні документи Банку, а також зміни до них, затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів Банку та/або Спостережної ради Банку;

      12.2.5.розглядає і затверджує звіти (крім річних) про роботу структурних підрозділів Банку, а також крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Банку;

      12.2.6.приймає рішення про створення, керівництво і ліквідацію структурних підрозділів Банку, в тому числі відділень Банку, крім тих, прийняття рішень по яких є виключною компетенцією Спостережної ради Банку, і затверджує положення про них;

      12.2.7.складає кошторис прибутків і витрат, річний звіт Банку;

      12.2.8.з урахуванням вимог чинного законодавства України визначає характер інформації, яка не підлягає оприлюдненню;

      12.2.9.після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку протягом 30 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Банку не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення;

      12.2.10.надає пропозиції Спостережній раді Банку щодо проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;

      12.2.11.вимагає скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках, передбачених Статутом Банку та чинним законодавством України;

      12.2.12.вимагає скликання засідань Спостережної ради Банку;

      12.2.13.на вимогу Спостережної ради члени Правління беруть участь в засіданні Спостережної ради або в розгляді окремих питань порядку денного її засідання;

      12.2.14.зобов'язане протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Спостережної ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Банк заінтересований, зокрема про:

      1) предмет правочину;

      2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

      3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

      4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину;

      12.2.15.забезпечує членам Ревізійної комісії Банку доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію Банку;

      12.2.16.у випадку проведення аудиторської перевірки діяльності Банку на вимогу акціонера (акціонерів) Банку, який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Банку, протягом 10 днів з дати отримання запиту від такого акціонера (акціонерів) Банку про аудиторську перевірку, надає відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;

      12.2.17.у разі проведення аудиту Банку за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Банку, надає завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора;

      12.2.18. надає згоду на отримання акціонерами додаткової інформації про діяльність Банку, якщо надання такої інформації не є обов’язковим відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку;

      12.2.19.приймає рішення з питань політики щодо ризикованості та прибутковості діяльності Банку;

      12.2.20.приймає рішення спільно із Спостережною радою Банку про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства особі, яка належить до перших керівників Банку, якщо загальна сума такого кредиту, позики, гарантії чи поручительства перевищує еквівалент 5000 євро в гривнях за курсом, встановленим Національним банком України. При цьому таке рішення приймається шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів обох таких органів без участі зацікавленої особи;

      12.2.21.приймає рішення про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства особі, яка належить до перших керівників Банку, якщо загальна сума такого кредиту, позики, гарантії чи поручительства не перевищує еквівалент 5 000 євро в гривнях за курсом, установленим Національним банком України. При цьому таке рішення приймається шляхом таємного головування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів Правління Банку без участі зацікавленої особи;

      12.2.22.приймає рішення про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства особі, яка належить до іншого управлінського персоналу Банку. При цьому таке рішення приймається шляхом таємного головування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів Правління Банку;

      12.2.23.приймає рішення про укладання Банком угоди з інсайдерами (крім членів Правління), які передбачають сприятливіші умови, ніж угоди, що укладені з іншими особами (у тому числі, які передбачають нарахування відсотків і комісійних на здійснення банківських операцій, які менші, ніж звичайні);

      12.2.24.затверджує висновок кредитного комітету (комісії) Банку щодо надання одному контрагенту або групі пов'язаних контрагентів кредиту та/або інших кредитних операцій на загальну суму рівну або більшій величині, визначеній Національним банком України;

      12.2.25.здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку.

      Правління Банку діє на підставі та в порядку, визначеному Положенням про Правління, що затверджується Загальними зборами акціонерів Банку і в якому можуть бути передбачені випадки розширення або обмеження компетенції Правління; випадки, коли припиняються повноваження членів Правління та обираються нові члени; періодичність та порядок скликання Правління; питання кворуму; порядок проведення засідання, голосування та прийняття рішень Правлінням; порядок прийняття рішення Правлінням в робочому порядку; порядок оформлення протоколів засідань Правління; створення постійних і тимчасових комітетів Правління Банку та перелік питань, які передаються комітетам для вивчення і підготовки; інші питання на розсуд Загальних зборів акціонерів Банку.

      12.4.Правління керує поточною діяльністю Банку, якщо тільки така діяльність не входить до сфери компетенції Загальних зборів акціонерів або Спостережної ради Банку.

      12.6.Правління Банку може передоручити вирішення окремих питань своєї компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Правління або нормативно-правовими актами України, будь-яким тимчасово чи постійно діючим комітетам, комісіям.

     

      Стаття 13. Голова Правління Банку      13.1.Голова Правління Банку є посадовою особою Банку, керує всією діяльністю Банку відповідно до повноважень, наданих йому цим Статутом, Загальними зборами акціонерів, Спостережною радою Банку, і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Правління завдань, розподіляє обов'язки між членами Правління і визначає міру відповідальності за стан справ на доручених їм ділянках роботи.

      13.2.Голова Правління Банку після відповідного рішення Спостережної ради Банку видає накази про призначення і звільнення членів Правління, керівника служби внутрішнього аудиту. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку, відповідно до рішень Правління Банку, в тому числі представляти інтереси Банку, вчиняти правочини від імені Банку, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено статутом Банку.

      13.3.Голова Правління Банку:

      13.3.1.керує роботою Правління Банку;

      13.3.2.розпоряджається майном Банку;

      13.3.3.затверджує організаційну структуру Банку та вносить зміни до неї;

      13.3.4.виносить на Спостережну раду Банку для затвердження рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління Банку і пропозиції щодо кандидатур на заміщення вакантних місць в Правлінні, затверджує посадові інструкції членів Правління Банку;

      13.3.5.затверджує склад кредитного, тарифного та інших комітетів;

      13.3.6.затверджує штатний розклад Банку і умови оплати праці співробітників Банку, включаючи співробітників структурних підрозділів Банку (філій, представництв та інше);

      13.3.7.затверджує внутрішні документи Банку, за винятком тих, які відповідно до цього Статуту затверджуються Загальними зборами акціонерів, Спостережною радою Банку або Правлінням;

      13.3.8.видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку;

      13.3.9.призначає і звільняє працівників Банку, накладає дисциплінарні стягнення, встановлює посадові оклади, преміює працівників, притягує до матеріальної відповідальності;

      13.3.10.без довіреності представляє Банк у всіх підприємствах, організаціях і установах в Україні і за її межами, підписує від імені Банку Статут та зміни(доповнення) до нього, здійснює від імені Банку інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству і цьому Статуту;

      13.3.11.самостійно приймає рішення про укладання та з урахуванням положень Закону України «Про акціонерні товариства» без довіреності укладає від імені Банку договори (правочини), в тому числі з питань надання банківських послуг, на купівлю-продаж рухомого і нерухомого майна, інше. При цьому повноваження Голови Правління на укладання договорів (правочинів), що стосуються господарської діяльності Банку, купівлі-продажу майна (нерухомого майна) обмежуються по сумі договорів (правочинів). Обмеження встановлюються рішенням Спостережної ради Банку і можуть час від часу змінюватися. Треті особи, які вступають з Банком у правовідносини, вправі перевірити обмеження повноважень Голови Правління, що встановлене відповідним рішенням Спостережної ради;

      13.3.12.в межах своїх повноважень видає довіреності для здійснення будь-яких дій від імені Банку як в Україні, так і за її межами;

      13.3.13.здійснює інші дії, необхідні для діяльності Банку, за винятком дій, які згідно із законодавством та цим Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку.

      13.4.Голова Правління Банку підзвітний Загальним зборам акціонерів Банку та Спостережній раді Банку. Голова Правління заступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

     


      Стаття 14. Ревізійна комісія Банку.

      14.1.Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснює Ревізійна комісія, яка обирається з числа акціонерів або їх представників. Рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії, а також про дострокове припинення їх повноважень приймають Загальні збори акціонерів Банку.

      В Ревізійну комісію Банку не можуть бути обрані члени Спостережної ради або Правління Банку, корпоративний секретар, члени інших органів Банку, будь-які особи, які є працівниками Банку, особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Банку.

      14.2.Ревізійна комісія:

      1) контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;

      2) розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів;

      3) вносить на розгляд Загальних зборів акціонерів або Спостережної ради Банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, що стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

      Порядок роботи Ревізійної комісії регламентується відповідним Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами акціонерів Банку. Крім того, Положення регламентує додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії та компетенцію з питань, не передбачених Законом «Про акціонерні товариства» та/або Законом «Про банки та банківську діяльність».

      Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Спостережною радою Банку чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками голосів.

      Рішення Ревізійної комісії приймається більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

      Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку та зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Банку у разі виникнення суттєвої загрози для інтересів Банку або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Банку та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

      14.2.Діяльність Банку підлягає щорічній перевірці з метою підтвердження результатів фінансово-господарської діяльності, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, аудиторськими фірмами, що мають відповідну ліцензію.

      14.3. Без висновку Ревізійної комісії і підтвердження аудиторської фірми Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Банку.

     


      Стаття 15. Служба внутрішнього аудиту

      15.1.Служба внутрішнього аудиту є незалежним самостійним структурним підрозділом Банку, який створюється за рішенням Спостережної ради Банку з метою забезпечення постійної оцінки та вдосконалення системи внутрішнього контролю, якості виконання призначених обов'язків співробітниками Банку.

      15.8.Керівник служби внутрішнього аудиту призначається на посаду за рішенням Спостережної ради Банку наказом голови Правління Банку. Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України.

      15.9.Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Спостережній раді щодо питань, віднесених до її компетенції, визначених законом України «Про банки і банківську діяльність».

      15.10.Працівники служби внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог закону України «Про банки і банківську діяльність».

     


      7.2. Протягом звітного року зміни та доповнення до Статуту та внутрішніх документів Банка вносилися в зв'язку зі зміною назви Банку. В частині регулювання діяльності органів управління та контролю суттєвих змін Статуту та внутрішніх документів Банка не було. З текстом чинної редакції Статуту та внутрішніх документів Банку можна ознайомитися на сайті www.credit-agricole.com.ua.

     

скачать файл


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Інформація про замовника Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту (валюти), у які (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
467.97kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Річна інформація емітента за 2012 рік Загальні відомості
199.49kb.
Інформація 22. 03. 2011 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
67.93kb.
Повідомлення про побічну реакцію чи відсутність ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні ( заповнює виробник/заявник (або його представник) I розділ. Інформація про пацієнта та побічну реакцію. 1
38.88kb.
1. Теорія журналістики. Предмет і завдання курсу
22.32kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
35.84kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
23.49kb.