voeto.ru страница 1страница 2 ... страница 10страница 11
скачать файл

Зміст


Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
Звіт про прибутки і збитки
Звіт про сукупний дохід
Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
Примітки до фінансової звітності
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Top of Form

Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

14361575

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

01004

Область:

м.Київ

Район:

Шевченківський

Населений пункт:

м.Київ

Вулиця:

Пушкінська

Будинок:

42/4

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0445810741

Номер факсу емітента:

0442386470

Веб-сайт емітента:

www.credit-agricole.com.ua

Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):

31.12.2011

 

Вступ      Придбання цінних паперів Емітента пов'язане з ризиками, описаними у річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації     

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.2. З березня 2011 року повне офіційне найменування Банку:

      українською мовою - Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,

      англійською мовою – Public Joint-Stock Company «CREDIT AGRICOLE BANK»,

      скорочене офіційне найменування:

      українською мовою - ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,

      англійською мовою – PJSC «CREDIT AGRICOLE BANK».

      Місцезнаходження Банку – Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

      Датою звітності за фінансовий рік, що розпочався 01 січня 2011 року, є кінець робочого дня 31 грудня 2011 року.

      Валютою фінансової звітності Банку є національна валюта України – гривня, одиницею виміру – тисячі гривень.

      ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» належить одній із наймогутніших фінансових груп світу – CREDIT AGRICOLE.

      Власник ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» – група CREDIT AGRICOLE – є визнаним лідером на ринку фінансових послуг світу, ключовим гравцем в Європі на ринку споживчого фінансування, посідає друге місце в Європі з управління активами, сьоме місце в страховому бізнесі та є ключовим гравцем на ринку приватного банкінгу. Завдяки підтримці потужного акціонера, Банк демонструє високі темпи розвитку та займає конкурентні позиції по основним фінансовим показникам серед банків України.

      Бачення, Місія та Цінності є ключовими елементами, на яких базується розвиток та процвітання Банку.

      Бачення: міжнародний універсальний Банк, який стабільно збільшує клієнтську базу та свою частку на ринку, приділяючи особливу увагу категорії клієнтів середнього класу та сільськогосподарській галузі, ефективно управляючи ризиками й прибутковістю.

      Місія: поширювати принципи чесності, прозорості та довіри для взаємовигідного партнерства.

      Цінності: орієнтованість на клієнта: ми вибудовуємо довіру, дотримуючись слова та знаходячи рішення; орієнтованість на персонал: ми покладаємося на кожного співробітника, інвестуючи в зміцнення команди, професіоналізм та зростання; командний дух: успіх команди – це сума докладених зусиль кожного.

      Вцілому, стратегічною метою Банку є використання значного існуючого потенціалу Банку та потенціалу групи CREDIT AGRICOLE для створення універсального та високотехнологічного банку, досягнення амбіційної цілі - входження в десятку найбільших банків України.

      Протягом 2011 року основним досягненням у фінансово-господарській діяльності Банку є вихід на прибутковість. За підсумками звітного року Банк отримав чистий прибуток в сумі 2206 тис.грн. проти чистого збитку за 2010 рік – 23388 тис.грн..

     


      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні звітні роки (тис. грн)

     


Назва показника

2011

2010

2009

1

2

3

4

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

321449

261258

267188

Комісійні доходи

195294

142736

180361

Комісійні витрати

-14712

-11080

-9871

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку


Результат від операцій з хеджування


Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

-2206

6

0

Результат від торгівлі іноземною валютою

35311

29766

49507

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості


Результат від переоцінки іноземної валюти

-3747

1089

-6991

Резерв під заборгованість за кредитами

-15012

3927

-200006

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

9000

-8993

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

-478

400

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення


Резерви за зобов'язаннями

-6937

-3132

1215

Інші операційні доходи

97406

116875

290560

Доходи (витрати) від дострокового погашення заборгованості


Адміністративні та інші операційні витрати

-604143

-573381

-854387

Дохід від участі в капіталі

0

-451

-973

Прибуток (збиток) до оподаткування

2225

-23388

-292352

Витрати на податок на прибуток

-19

0

-8208

Прибуток (збиток) після оподаткування

2206

-23388

-300560

Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу


Чистий прибуток (збиток)

2206

-23388

-300560

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

-0.03

-0.61

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)


Усього активів

6847858

5332316

5636061

Усього зобов`язань

6127885

4610153

5390453

Усього власний капітал, у тому числі:

719973

722163

245608

Статутний капітал

1050000

1050000

550000

Резервні та інші фонди банку

24293

28689

28746

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

-356526

-333138

-32578

Прибуток (збиток) звітного року, що очікує затвердження

2206

-23388

-300560

 

Розділ IІ. Фактори ризику      2.1. В процесі своєї діяльності Банк потенційно наражається на ризики, що притаманні банківському бізнесу. Система ризик-менеджменту ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” спрямована на забезпечення виконання бізнес-цілей відповідно до визначеної стратегії розвитку Банку та підвищення його вартості, оптимізацію співвідношення потенційних можливостей і ризиків, розміру капіталу і темпів зростання Банку. Головними інструментами реалізації визначених цілей є створена в Банку комплексна система управління ризиками, що передбачає узгодженість дій усіх підрозділів у межах єдиної стратегії щодо ризик-менеджменту, що затверджується Спостережною Радою банку. Формування комплексної системи спрямоване на максимальну концентрацію функцій управління ризиками на рівні головного банку. Такий підхід реалізується за допомогою регламентованих процедур та нормативних документів ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, що передбачають для регіональних установ комплекс лімітів та правила здійснення операцій.Система управління ризиками ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” базується на визначених регулятивними органами засадах та рекомендаціях Базельського комітету.

      Принципова структура управління ризик-менеджменту ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” передбачає участь Спостережної ради, Правління, профільних комітетів та спеціалізованих підрозділів з управління ризиками. Бізнес-підрозділи Банку забезпечують прийняття ризиків та ефективне здійснення відповідних операцій тільки в межах доведених лімітів та встановлених процедур і регламентів. Спеціалізовані підрозділи з управління ризиками забезпечують:

      -аналіз, розрахунки та управління окремими видами ризиків;

      -членство в усіх колегіальних органах Банку;

      -підтримку управлінських рішень та діяльності профільних комітетів Банку;

      -регулярне і своєчасне доведення до бізнес-підрозділів Банку затверджених процедур, обмежень, лімітів і контроль за їх виконанням;

      -методологічну підтримку;

      -визначення оптимального компромісу між моделями для окремих категорій фінансових ризиків та моделлю інтегрованого ризику.

      Реалізація права «вето» підрозділом з управління ризиками при проведенні кредитних операцій Банку забезпечується правилом прийняття рішення Кредитними комітетами банку лише при одностайному голосуванні усіх членів даного комітету.

      Система ризик-менеджменту Банку контролює та керує наступними видами ризиків: кредитний ризик, ринковий ризик (ліквідності, процентний, валютний та капіталу), операційний ризик, інформаційний ризик, що більш детально описані далі.

      2.1.1. Фактори ризику, що пов'язані з інвестуванням в акції та облігації ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", зведені до мінімуму, оскільки цінні папери Банку є ліквідним активом. Діяльність Банку є прибутковою, чітко виконуються вимоги діючого законодавства щодо дотримання прав акціонерів та власників облігацій Банку. Ризики вкладення в акції та облігації в основному залежать від макроекономічної ситуації в Україні вцілому, а також від фінансово-економічної ситуації в тих країнах світу, де розміщені активи мажоритарного акціонера Банку CREDIT AGRICOLE S.A..

      Факторами ризику, що можуть вплинути на виплату дивідендів по акціях або основної суми та відсотків по боргових зобов'язаннях, на порядок оподакування доходів за розміщенними цінними паперами Банку, можуть бути суттєві зміни законодавства України, в т.ч. податкової політики держави.

      2.1.2.Кредитний ризик.

      Управління кредитним ризиком, обмеження його негативного впливу на діяльність банку є однією з ключових задач стратегічного управління. Відповідно до Рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду Банком використовується стандартизований підхід до оцінки кредитного ризику. Оцінка здійснюється в двох напрямках: якісному та кількісному. З метою управління кредитним ризиком при проведенні операцій з юридичними та фізичними особами Банк дотримується наступних принципів кредитної політики:

      • Здійснення вкладень винятково в прибуткові та якісні кредитні активи;

      • Зважений підхід щодо кредитування корпоративних клієнтів заснований на аналізі фінансових показників, діяльності підприємств, ринків, галузевих тенденцій і т.д.

      • Використання принципу ідентифікації позичальника “Знай свого клієнта» (KYC)".

      • Прийняття рішення про видачу кредиту базується на якісному проведенні аналізу платоспроможності позичальника, джерел погашення кредиту і перспектив розвитку бізнесу.

      • Диверсифікація кредитного портфелю з врахуванням галузевих ризиків,схильності до впливу глобальних тенденцій, експортної орієнтації, волатильності ринків. Максимальний рівень кредитного ризику , що виникає у зв’язку з проведенням операцій з одним позичальником або групою позичальників (Н7) не має перевищувати 25% від регулятивного капіталу банку. Станом на 31.12.2011 року значення нормативу (Н7) дорівнювало 19.42%.

      Ринковий ризик.

      Система ризик-менеджменту ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" спрямована на забезпечення виконання бізнес-цілей відповідно до визначеної стратегії розвитку Банку та підвищення його вартості, оптимізацію співвідношення потенційних можливостей і ризиків, розміру капіталу і темпів зростання Банку. Головними інструментами реалізації визначених цілей є створена в Банку комплексна система управління ризиками, що передбачає узгодженість дій усіх підрозділів у межах єдиної стратегії щодо ризик-менеджменту, що затверджується Спостережною Радою Банку. Формування комплексної системи спрямоване на максимальну концентрацію функцій управління ризиками на рівні Головного Банку. Такий підхід реалізується за допомогою регламентованих процедур та нормативних документів ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" , що передбачають для регіональних установ комплекс лімітів та правила здійснення операцій.

      Ризик фінансових втрат та ймовірність зниження вартості капіталу, пов’язаних зі змінами валютного курсу та цін на банківські метали, несприятливими (протилежними) для наявних відкритих валютних позицій, є важливим видом ризиків, який виникає в процесі діяльності Банку. Обсяг можливих фінансових втрат залежить від розміру відкритих валютних позицій і величини зміни курсів відповідних валют. Аналіз впливу прогнозованої зміни валютних курсів на фінансовий результат банку здійснюється за допомогою VAR та GARCH моделей.

      У своїй діяльності Банк наражається на ризик втрат внаслідок негативного впливу неочікуваних змін у процентних ставках на доходи та/або власні кошти банку. Важливим елементом управління процентним ризиком є кероване формування процентних активів і пасивів по часових інтервалах та адекватне прогнозування руху процентних ставок.

      З настанням фінансової кризи параметричні методи оцінювання, що базуються на припушенні про нормальний розподіл збурень коливань валютних курсів (методологія Value-at-Risk і т.п.), виявилися непридатними для прогнозування величини валютного ризику Банку. В цій ситуації на основі аналізу коливань валютних курсів за кризовий та посткризовий період (кінець 2008 - 2010) було визначено величину ризику по кожній відкритій валютній позиції та допустиму величину ризику. Відповідно до цього, встановлено ліміти відкритої валютної позиції, що є предметом щоденного контролю підрозділу ризик-менеджменту та інструментом обмеження валютного ризику. Цей підхід відповідає вимогам групи CREDIT AGRICOLE.

      Ризик ліквідності визначається Банком як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат (збитків). Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов’язання. У процесі управління ризиком ліквідності розглядається і вірогідність фінансових втрат через надлишкову ліквідність.

      Операційний ризик.

      Рівень втрат, що виникають внаслідок реалізації операційного ризику, може бути суттєвим та негативно позначитися на веденні бізнесу, його ефективності, прибутковості та, в кінцевому результаті, призвести до повної втрати бізнесу. В Банку управління операційним ризиком здійснюється централізовано Управлінням операційних ризиків та постійного контролю. Функції даного підрозділу полягають в організації процесів ідентифікації, аналізу, управління і моніторингу операційного ризику. Контроль операційного ризику під час виконання банківських операцій здійснюється усіма структурними підрозділами Банку в межах їх компетенції.Основні принципи та підходи в процесі управління та контролю операційних ризиків визначаються Положенням про управління операційним ризиком, Процедурою збору даних про випадки операційних втрат та проведення службових розслідувань та іншими внутрішніми документами.

      Загалом, процес операційного ризик-менеджменту побудований на тісній взаємодії наступних елементів:

      ·бази операційних випадків, за допомогою якої здійснюється ідентифікація операційних ризиків, їх фінансових та не фінансових наслідків,

      ·системи постійного контролю, за допомогою якої проводиться моніторинг найбільш критичних ризиків (система дозволяє отримувати результати, що характеризують ефективність процесу/частини процесу у вигляді розрахунку ключових індикаторів ризику),

      ·кампанії з картографування операційних ризиків в процесах Банку, яка дозволяє ідентифікувати потенційні ризики в усіх процесах Банку, визначити можливі наслідки їх реалізації та рівень контролю за ризиками з боку власників процесів.

      По результатах всіх виявлених ризиків впроваджуються плани заходів, спрямовані на оптимізацію процесу. Управління операційним ризиком здійснюється згідно найкращих практик Групи CREDIT AGRICOLE в основу яких покладено: Рекомендації Базельського комітету «Про належну практику управління та нагляду за операційним ризиком» (Sound practices for the management and supervisions of operational risk), що містить інформацію про створення середовища для управління ризиком, управління ризиком, роль органів нагляду та розкриття інформації та Рекомендації Базельського комітету “Конвергенція про капітал 2004 р. –”Basel II”, які регламентують включення операційного ризику до списку ризиків банку та необхідність покриття цього ризику капіталом.

      2.1.3.Політичний ризик.

      Можливість виникнення збитків або скорочення обсягу прибутку Банку внаслідок державної політики є політичним ризиком, що зумовлений можливими змінами курсу, зсувами пріоритетів на урядовому рівні. Політичний ризик — це міра очікуваної невдачі політичної діяльності, яка визначається як співвідношення ймовірності неуспіху вжитих заходів та ступеня несприятливих наслідків, викликаних реалізацією прийнятих політичних рішень.

      Політичні ризики можна розподілити на чотири групи:

      -ризик націоналізації та експропріації без адекватної компенсації;

      -ризик трансферту, зумовлений можливими обмеженнями та конвертацією місцевої валюти;

      -ризик розірвання контракту внаслідок дій владних структур країни, у якій знаходиться компанія-контрагент;

      -ризик військових дій і громадських заворушень тощо.

      Юридичний ризик.

      Наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, підзаконних нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил, є юридичним ризиком. Банківські установи наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами.

      Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод.

      Систему управління юридичним ризиком Банку складають регулятивні документи Банку - політики, положення, процедури, процеси тощо. Система управління юридичним ризиком Банку включає наступні компоненти:

      - систему визначення і оцінки дотримання банком вимог всіх законів та нормативно-правових актів Національного банку України та інших державних органів;

      - методику оцінки легітимності і прийнятності відносин із клієнтами та контрагентами, в тому числі процедури оцінки легітимності контрактів і угод;

      - процес моніторингу змін у законодавстві, які можуть вплинути на фінансовий стан банку або спричинити зміну параметрів його роботи;

      - процес моніторингу всіх судових справ, ініційованих Банком або проти Банку;

      - систему звітності для здійснення моніторингу рівня юридичного ризику для всіх видів діяльності Банку.

      2.2. Банком розроблені та впроваджені процедури щодо управління ризиками та контролю за ними. Процес управління ризиками побудовано на базі досвіду Групи CREDIT AGRICOLE та відповідних нормативних документів Національного банку України. Процес управління ризиками в Банку складається з попередження, ідентифікації, вимірювання, аналізу, пропонування заходів, контролю та моніторингу, звітування.

      З метою управління кредитним ризиком при проведенні операцій з юридичними та фізичними особами Банк дотримується наступних принципів кредитної політики:

      -здійснення вкладень винятково в прибуткові та якісні кредитні активи;

      -зважений підхід щодо кредитування корпоративних клієнтів заснований на аналізі фінансових показників, діяльності підприємств, ринків, галузевих тенденцій і т.д.;

      -використання принципу ідентифікації позичальника “Знай свого клієнта» (KYC);

      -прийняття рішення про видачу кредиту базується на аналізі платоспроможності позичальника, джерел погашення кредиту і перспектив розвитку бізнесу;

      -диверсифікація кредитного портфелю з врахуванням галузевих ризиків, схильності до впливу глобальних тенденцій, експортної орієнтації, волатильності ринків і т.д.

      -щорічні огляди: Оцінка ризиків, що прийняті Банком, повинна оновлюватися не рідше одного разу на рік.

      Політки встановлюють жорсткі бізнес-правила, яких дотримується Банк з метою мінімізації кредитного ризику при проведенні кредитних операцій з клієнтами:

      -Банк не рефінансує прострочену заборгованість в інших банках,

      -Вік позичальника повинен бути між 18 та 70 роками (для фізичних осіб),

      -Банк не фінансує свої пов’язані сторони, роздрібні або корпоративні, прямо або непрямо (придбання цінних паперів, випущених пов’язаними сторонами); позики персоналу банка дозволяються та регулюються окремо,

      -Банк не фінансує придбання активів, які продають пов’язані сторони,

      -Банк не фінансує початкове заснування та збільшення капіталу компанії,

      -Банк не фінансує формування забезпечення у вигляді грошових коштів для отримання кредиту у самому банку або в інших банках,

      -Банк не фінансує підприємства, які показують постійні справжні збитки, визначені як збиткові результати кожного з 4 останніх кварталів, або негативні нагромаджувані збитки протягом останніх 4 кварталів,

      -Банк не фінансує підприємства із негативним капіталом. У розрахунках, банк приймає на основі індивідуального розгляду субординований борг акціонерів в розрахунок капіталу,

      -Банк не фінансує підприємства, що знаходяться в стані банкрутства або під ризиком переходу до стану банкрутства, якщо буде відмовлено у кредиті, на який зроблений запит,

      -Банк не фінансує клієнтів з негативною кредитною історією (позики, пролонговані на строк більше ніж 90 днів, прострочені позики, прострочені відсотки більше 30 днів), за виключенням клієнтів, у яких прострочена заборгованість була погашена або реструктурована та по реструктурованому кредиту кредит і відсотки погашались вчасно; клієнтів, які використали позики не за оголошеним призначенням; клієнтам, які продали частково або повністю заставлене майно; клієнтів, які порушили свої договірні зобов’язання,

      -Банк не фінансує клієнтів, які відносяться до 4-ої та 5-ої категорій ризику (згідно НБУ),

      -Банк не затверджує самостійно кредитні операції:

      •фінансових інституцій, включаючи центральні банки,

      •небанківських фінансових інституцій, включаючи страхові компанії, фінансові та факторингові компанії,

      •центральних, регіональних та місцевих органів влади,

      •країн;

      - Банк не приймає в забезпечення депозити страхових компаній

      Заборонена співпраця з наступними сегментами ринку:

      •Компанії, пов’язані з виробництвом та розповсюдженням зброї,

      •Компанії, в яких держава, на державному, регіональному або муніципальному рівні має частку, яка перевищує 25%,

      •Нічні клуби та казино,

      •Ломбарди,

      •Інвестиційні фонди,

      •Благодійні та релігійні організації,

      •Компанії – нерезиденти,

      •Інвестування закордоном,

      •У більшості випадків: галузі діяльності, які не відповідають критеріям Комплаєнс.

      Кредитний ризик фінансових установ

      На відміну від індивідуальних або корпоративних клієнтів, коли відносини ініціюються Банком або клієнтом та встановлюються після прийняття Банком рішення відкрити рахунки, у випадку роботи з Банками, відносини можуть бути ініційовані безпосередньо для проведення операції на ринку. Ліміти для Банків встановлюються/переглядаються не рідше ніж один раз на рік.

      Кредитний ризик інвестиційного бізнесу.

      Заявки на інвестування у корпоративні цінні папери аналізуються і розглядаються відповідно до затвердженої процедури аналізу і розгляду кредитних заявок. Банк контролює фінансовий стан емітентів та компаній, а також наявність на ринку їх боргових цінних паперів та акцій.

      Моніторинг кредитного ризику.

      Супроводження прийнятого ризику є однаково важливим для операцій, пов’язаних з всіма типами контрагентів (фізичні та юридичні особи) Банк застосовує різні підходи для:

      •для корпоративних клієнтів оцінка ризиків передбачає індивідуальний підхід, що базується на експертній оцінці діяльності позичальника;

      •для роздрібних клієнтів оцінка ризиків може здійснюватись з використанням скорингових карт, що спочатку базуються на припущеннях експертів. Послідуюча адаптація існуючої політики прийняття рішень щодо надання кредитів повинна здійснюватись шляхом моніторингу та аналізу портфеля, приймаючи до уваги, що кількість кредитів роздрібних клієнтів є суттєво більшою, а їх розмір суттєво меншим ніж корпоративних. Виходячи з результатів моніторингу та аналізу портфеля необхідно вносити зміни до діючих скорингових карт та кредитних процедур.

      Моніторинг кредитного ризику на портфельній основі.

      Процес моніторингу кредитного ризику в Банку будується на процедурі кредитного аналізу, подальшому відстеженню змін кредитоспроможності позичальників і визначення дій, необхідних для попередження або усунення проблем.

      З метою забезпечення ефективної структури портфелю активних операцій, що є джерелом кредитного ризику (передусім кредитного портфелю банку), в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» діє система внутрішньобанківської звітності, що забезпечує:

      -контроль тенденцій в структурі активних операцій банку,

      -оцінку якості окремих банківських продуктів,

      -оцінку якості портфелів окремих галузей економіки, де особлива увага приділяється аналізу кредитів наданих сільгоспвиробникам,

      -прогнозування розміру очікуваних збитків,

      -стресс-тестування банківського кредитного портфелю.

      Вказана звітність є джерелом необхідної менеджменту банку інформації для прийняття обґрунтованих рішень стосовно розвитку активних операцій.

      Для досягнення тактичних та стратегічних цілей в банку використовуються наступні інструменти управління структурою кредитного портфеля:

      -лімітування окремих операцій,

      -ієрархія повноважень колегіальних органів на прийняття рішень щодо кредитування,

      -система оцінки та прогнозування очікуваних збитків, формування необхідних резервів,

      -оновлення банківських продуктів на підставі оцінки їх ефективності,

      -стресс-тестування кредитного портфелю.

      Покриття кредитного ризику.

      Банк застосовує в своїй діяльності наступні методи покриття кредитного ризику: застава, фінансові гарантії, резерви під кредитні ризики, тощо.

      В ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” створена система роботи із заставою, що включає в себе наступні етапи:

      -оцінка ринкової вартості на момент прийняття рішення щодо кредитування;

      -переоцінка вартості застави при суттєвих змінах в умови договору;

      -моніторинг стану та вартості застави на періодичній основі;

      -портфельна переоцінка вартості по однорідній заставі.

      Моніторинг застави в Банку покриває не лише оформлену заставу за кредитними або іншими операціями, а також забезпечує відстеження та аналіз поточної кон’юнктури ринку оформленого в забезпечення майна.

      Важливим методом покриття кредитного ризику по активним операціям є формування резервів під можливі збитки за такими операціями.

      ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” застосовує як індивідуальне резервування так і портфельне резервування по однорідним споживчим кредитам, суворо дотримуючись методології, розробленої Національним банком України щодо формування резервів під можливі збитки за кредитними операціями.

      Концентрація кредитного ризику.

      Оцінюючи фінансовий стан клієнта з метою визначення розміру індивідуального ліміту Банк приймає до уваги рівень концентрації ризику у певному секторі економіки.

      Банк намагається диверсифікувати ризик серед різних секторів економіки, виходячи з традиційної клієнтської бази, практичного досвіду роботи з цими галузями та приймаючи до уваги розвиток економіки країни. Відповідно банк встановлює певні рівні концентрації, що можуть бути в наступних секторах економіки:

      -сільське господарство;

      -торгівля та видобування енергетичних ресурсів (особливо нафта та газ);

      -будівництво та торгівля/виробництво будівельних матеріалів;

      -операції з нерухомістю (переважна діяльність позичальника);

      -транспорт;

      -торгівля;

      В визначених секторах економіки концентрація, в разі перевищення 33% портфеля ризикових операцій, повинна бути погоджена Правлінням Банку, в інших секторах економіки - в разі перевищення 20%.

      Основні методи та моделі управління процентними ризиками визначаються Положенням про управління процентними ризиками в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”. Для управління ризиком процентної ставки в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” використовуються імітаційні моделі, методика визначення чутливості портфеля активів та пасивів до зміни процентної ставки (стрес-тестування), методи управління на основі фіксованих рівнів процентної маржі, на основі розривів між активами та пасивами з фіксованою процентною ставкою на визначених часових проміжках (GAP-аналіз) тощо. З метою визначення максимальної суми збитків, що може зазнати банк при зміні процентних ставок за депозитними та кредитними портфелями в кризових ситуаціях, в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” використовуються методології, рекомендовані Базельським комітетом для застосування в країнах з перехідною економікою, зокрема, методології stress-testing для розрахунку ризику процентної ставки. Менеджмент Банку забезпечений достовірною регулярною інформацію стосовно експозиції Банку до процентного ризику, аналізу та прогнозів ринкових ставок тощо.

      Основні методи та моделі управління валютними ризиками визначаються Положенням про управління валютними ризиками в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”. В Банку встановлені внутрішні ліміти загальної відкритої валютної позиції за видами валют. Ліміти валютного ризику встановлюються на основі розрахунку вартості під ризиком (VaR-метод) у відсотку від розміру капіталу Банку та з урахуванням оцінки ефективності операцій. Методологія та механізми управління валютним ризиком постійно актуалізуються.

      Процес управління валютним ризиком у Банку передбачає щоденний контроль за відповідністю максимально можливих розмірів відкритих валютних позицій банку виходячи з прийнятної величини капіталу під ризиком до встановлених лімітів відкритих валютних позицій, аналіз волатильності курсів валют і величини валютного ризику в нормальних та стресових умовах.

      З метою забезпечення стабільної діяльності Банку, формування регулятивного капіталу відповідно до вимог Національного банку України та з урахуванням рекомендацій щодо мінімальних вимог по капіталу Базельського комітету з банківського нагляду, а також для визначення розміру та контролю достатності капіталу з урахуванням усіх ризиків на проведення безперебійної діяльності Банку за усіма напрямками його діяльності в Банку впроваджено модель внутрішнього контролю за рівнем достатності капіталу. Мінімально необхідний капітал Банку для покриття ризиків діяльності розраховується з урахуванням рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду щодо вимог відносно мінімального капіталу (Базель ІІ).

      Основні методи та моделі управління ризиками ліквідності визначаються Положенням про управління ризиками ліквідності в ПАТ „КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”. Ризик ліквідності мінімізується за рахунок:

      -моніторингу та підтримання достатнього рівня ліквідності окремо по гривні та по іноземній валюті;

      -виконання нормативів, встановлених Національним Банком України;

      -планування структури кредитного портфеля;

      -планування фінансування Банку, залучення довгострокових ресурсів від мажоритарного акціонера Банку CREDIT AGRICOLE S.A.;

      -планування дій на випадок кризи ліквідності.

      Основні принципи та підходи в процесі управління та контролю операційних ризиків визначаються Положенням про управління операційним ризиком, Процедурою збору даних про випадки операційних втрат та проведення службових розслідувань ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Загалом, процес операційного ризик-менеджменту побудований на тісній взаємодії наступних елементів:

      •бази операційних випадків, за допомогою якої здійснюється ідентифікація операційних ризиків, їх фінансових та не фінансових наслідків,

      •системи постійного контролю, за допомогою якої проводиться моніторинг найбільш критичних ризиків (система дозволяє отримувати результати, що характеризують ефективність процесу/частини процесу у вигляді розрахунку ключових індикаторів ризику),

      •кампанії з картографування операційних ризиків в процесах Банку, яка дозволяє ідентифікувати потенційні ризики в усіх процесах Банку, визначити можливі наслідки їх реалізації та рівень контролю за ризиками з боку власників процесів.

      По результатах всіх виявлених ризиків впроваджуються плани заходів, спрямовані на оптимізацію процесу. Управління операційним ризиком здійснюється згідно найкращих практик групи Credit Agricole в основу яких покладено:

      -Рекомендації Базельського комітету «Про належну практику управління та нагляду за операційним ризиком» (Sound practices for the management and supervisions of operational risk), що містить інформацію про створення середовища для управління ризиком, управління ризиком, роль органів нагляду та розкриття інформації.

      -Рекомендації Базельського комітету “Конвергенція про капітал 2004 р. –”Basel II”, які регламентують включення операційного ризику до списку ризиків банку та необхідність покриття цього ризику капіталом.

      План забезпечення безперервної діяльності ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” реалізовано для наступних критичних сценаріїв:

      -недоступність центрального офісу для працівників Банку;

      -недоступність інформаційних систем Банку;

      -пандемія грипу;

      -план безперервної діяльності передбачає забезпечення безперебійної роботи найбільш критичних, з точки зору впливу на Банк, процесів;

      Визначення моменту застосування плану та його координація здійснюється спеціально створеною Комісією та менеджером, відповідальним за безперервну діяльність Банку. План безперервної діяльності передбачає наявність спеціально обладнаної резервної площадки для ключових працівників центрального офісу Банку, резервного IT-обладнання, резервних копій баз даних та процедур координації дій на випадок непередбачуваних обставин.

      Ефективність вище зазначеного плану була підтверджена шляхом проведення тестування резервного центру обробки даних (ІТ), перевірки швидкості та коректності відновлення при непередбачуваних обставинах та ліквідації їх наслідків

      У 2011 році в Банку був створений новий підрозділ - Управління інформаційної безпеки (є складовою частиною ризик-менеджменту Банку), відповідальний за методологічну та контрольну функцію в сфері інформаційної безпеки та захисту конфіденційної інформації.

      Основними досягненнями в даній сфері в звітному році були:

      -запровадження системи управління інформаційної безпеки згідно вимог Національного банку України;

      -створення методології оцінки ризиків інформаційної системи згідно рекомендацій Національного банку України;

      -запровадження контролів в сфері інформаційної безпеки;

      -розробка правил роботи із персональними даними згідно законодавства.

      2.3. Інформація про дочірні підприємства ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ" відсутня.

 

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Інформація про замовника Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту (валюти), у які (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
467.97kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Річна інформація емітента за 2012 рік Загальні відомості
199.49kb.
Інформація 22. 03. 2011 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
67.93kb.
Повідомлення про побічну реакцію чи відсутність ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні ( заповнює виробник/заявник (або його представник) I розділ. Інформація про пацієнта та побічну реакцію. 1
38.88kb.
1. Теорія журналістики. Предмет і завдання курсу
22.32kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
35.84kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
23.49kb.