voeto.ru страница 1страница 2 ... страница 22страница 23
скачать файл

Зміст


Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
Звіт про прибутки і збитки
Звіт про сукупний дохід
Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
Примітки до звітів
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Начало формы

Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

34047020

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

АТ "Дельта Банк"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

01133

Область:

м.Київ

Район:
Населений пункт:

м. Київ

Вулиця:

вул. Щорса

Будинок:

36-Б

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0444956429

Номер факсу емітента:

0444992845

Веб-сайт емітента:

www.deltabank.com.ua

Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):

31.12.2011

 

Вступ      Придбання цінних паперів Емітента пов'язане з ризиками, описаними у річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації     

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      Банк зареєстрований 15 лютого 2006 року. АТ «Дельта Банк» входить до групи найбільших банків України. АТ «Дельта Банк» — член Асоціації українських банків (АУБ) і Асоціації банків Центральної Європи (BACEE). В жовтні 2009 року ТОВ «Комерційний Банк Дельта» був переведений в Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» і отримав ліцензію НБУ №225 від 08.10.09 р. В жовтні 2011 року отримав ліцензію НБУ №225 від 11.10.2011 р. АТ «Дельта Банк» є постійним учасником Фонду гарантування внесків (свідоцтво №178 від 15.10.09 р.). Мережа банку нараховує 118 відділень в 70 містах України.

      Банк був заснований у 2006 році як банк, що спеціалізується на споживчому кредитуванні. За 5 років успішної діяльності АТ «Дельта Банк» з невеликого роздрібного перетворився на крупний банк, який пропонує сьогодні широкий спектр послуг. Будучи експертом у сфері споживчого кредитування, Банк також пропонує послуги в сфері залучення депозитних коштів фізичних та юридичних осіб, в обслуговуванні крупних корпоративних клієнтів, підприємств малого і середнього бізнесу. Окремим напрямом в обслуговуванні є робота з середнім сегментом клієнтів за принципом VIP-обслуговування: в банку діє спеціальна телефонна VIP-лінія, розроблено продукти на базі карти Visa Gold, передбачена можливість отримання екстренного овердрафту та інші сервіси.

      Метою господарської діяльності АТ «Дельта Банк» є покращення конкурентного становища, розвиток регіональної мережi, залучення на обслуговування та кредитування великих пiдприємств, суб’єктів малого та середнього бізнесу, збільшення кількості клієнтів - фізичних осіб, нарощування активiв, і, як наслідок, максимізація прибутку при дотриманні достатнього рівня ліквідності та допустимого рівня ризику.

      Стратегічним завданням АТ «Дельта Банк» є розвиток ринку доступних фінансових послуг для клієнтів. Для цього Банк розробляє, впроваджує та пропонує сучасні високотехнологічні продукти, перш за все — у роздрібному сегменті.

      В Банку було створено новий напрямок новий напрямок бізнесу з обслуговування заможних клієнтів — Delta Premier.

      Компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) придбала 30% статутного капіталу Дельта Банку в результаті закритого розміщення додаткового випуску акцій банку.

      Дельта Банк розпочав співпрацю з платіжною системою MasterCard, міжнародним лідером в сфері електронних платежів.

      Дельта Банк придбав частину проблемних споживчих кредитів Укрсиббанку (BNP Paribas Group).

      Дельта Банк увійшов до категорії найбільших (за класифікацією НБУ).     

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні звітні роки (тис. грн)     

Назва показника

2011

2010

2009

1

2

3

4

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

2635190

2939168

-195007

Комісійні доходи

725546

552116

556979

Комісійні витрати

-29520

-29834

-25154

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

0

0

0

Результат від операцій з хеджування

0

0

0

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

0

Результат від торгівлі іноземною валютою

0

0

0

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

0

Результат від переоцінки іноземної валюти

2103

28980

28192

Резерв під заборгованість за кредитами

-1102953

-3089440

-70613

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

-8621

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

3496

-266

-2394

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

0

Резерви за зобов'язаннями

-18981

-929

-73

Інші операційні доходи

113870

51673

86631

Доходи (витрати) від дострокового погашення заборгованості

0

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати

-3148032

-420017

-365705

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

Прибуток (збиток) до оподаткування

693702

22830

12856

Витрати на податок на прибуток

-224364

-7895

-4840

Прибуток (збиток) після оподаткування

469338

14935

8016

Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

0

Чистий прибуток (збиток)

469338

14935

8016

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

3.38

0.27

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

3.38

0.27

0

Усього активів

23216416

13797972

8464730

Усього зобов`язань

21766880

13190489

7875228

Усього власний капітал, у тому числі:

1449536

607483

589502

Статутний капітал

827000

510000

510000

Резервні та інші фонди банку

153198

82548

71486

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

469338

14935

8016

Прибуток (збиток) звітного року, що очікує затвердження

469338

14935

8016

      Сума нарахованих до отримання доходів станом на кінець дня 31 грудня 2011 року складає – 3 147 281 тис. грн.

      Сума нарахованих до сплати витрат станом на кінець дня 31 грудня 2011 року складає – 618 081 тис. грн.

      Сума нарахованих до отримання доходів станом на кінець дня 31 грудня 2010 року складає – 2 118 792 тис. грн.

      Сума нарахованих до сплати витрат станом на кінець дня 31 грудня 2010 року складає – 598 302 тис. грн.

 

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Інформація про замовника Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту (валюти), у які (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
467.97kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Річна інформація емітента за 2012 рік Загальні відомості
199.49kb.
Інформація 22. 03. 2011 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
67.93kb.
Повідомлення про побічну реакцію чи відсутність ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні ( заповнює виробник/заявник (або його представник) I розділ. Інформація про пацієнта та побічну реакцію. 1
38.88kb.
1. Теорія журналістики. Предмет і завдання курсу
22.32kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
35.84kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
23.49kb.