voeto.ru   страница 1страница 2страница 3 ... страница 5страница 6
скачать файл

ТОВ Аудиторська фірма «Форпост». Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма

«ФОРПОСТ»


Незалежний аудитор

Ідентифікаційний код 30884519, м.Харків , вул.Сидоренківська,58

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №2360, видане

рішенням АПУ № 158 від 26.01.2006 р. , продовжено рішенням АПУ №222/3 від 30.11.2010р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудитрських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ , що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АБ 000496 тел. (057) 337-24-84

В результаті проведення аудиту , у межах визначеного масштабу , встановлено , що надана фінансова інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів підприємства .

Концептуальна основа , покладена у основу складання фінансових звітів відповідає вимогам діючого законодавства щодо впровадження МСФЗ.

Аудитор вважає , що фінансова звітність товариства складена за дійсними данними бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики і досить вірогідно відтворює фактичне фінансове становище підприємства на 31.12.2012 р. , його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності .

Висновок аудитора грунтується на аналізі достатнього обсягу інформації щодо наслідків фінансово-господарської діяльності товариства.

Дійсний фінансовий стан емітента відповідає річній фінансовій звітності , складеній емітентом.

Результати діяльності за 2012 рік відповідають річній фінансовій звітності , складеній емітентом.

Аудиторський висновок , на думку аудитора , є умовно - позитивним.

Пояснювальний параграф

Аудитор має певну незгоду з управлінським персоналом товариства щодо адекватності та достатності розкриття інформації у фінансовій звітності , а саме :

Товариство не здійснило професійну незалежну оцінку основних засобів за допомогою незалежного суб’єкту оціночної діяльності, як того вимагає п.32 IAS 16. Аудитор вважає цей факт суттєвим для розуміння справедливої вартості об’єктів.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної інформації в мережі Інтернет.

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений ________.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується hkz.kh.ua, 27.03.201310. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння

 

 

 

Харцiй Микола Васильович

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

31.03.2013

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 "Баланс"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць, число)


Підприємство

ПАТ «Харківський комбікормовий завод»

за ЄДРПОУ

00952214

Територія

Харківська

за КОАТУУ

6310137200

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне Товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управлiння

 немає

за СПОДУ

немає 

Вид економічної діяльності

Складське господарство

 за КВЕД

63.12.0

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

Вул.. Котлова,236 м. Харків, Харківська обл.. 61139

Б А Л А Н С  

на 31 грудня 2012 р.

Форма №1 за ДКУД 

1801001

АКТИВ

Код
рядка


На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

   I. Необоротні  активи

 

 Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартiсть

010

-

-

первiсна вартiсть

011

-

-

накопичена амортизація

012

-

-

Незавершене будівництво

020 Основні засоби:

 

залишкова вартiсть

030

10836

11083

первiсна вартiсть

031

64656

65457

знос

032

-53820

-54374

Довгострокові біологічні активи: 

 

справедлива (залишкова) вартість 

035

-

-

первiсна вартiсть

036

-

-

накопичена амортизація 

037

-

-

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

-

-

   інші фінансові інвестиції

045

90

90

 Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

  первісна вартість інвестиційної нерухомості

056  знос інвестиційної нерухомості

057Відстрочені податкові активи

060
-

 Гудвіл

065

-

-

Iншi необоротнi активи

070

-

-

    Усього за роздiлом I

080

10926

11173

   II. Оборотні активи

 

Виробничi запаси

100

1236

2713

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукцiя

130

-

-

Товари

140

1212
 Векселі одержані

150

195

104

 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

 

чиста реалізаційна вартість

160

2165

3291

первісна вартість

161

2165

3291

   резерв сумнівних боргів

162

-

-

 Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

з бюджетом

170

60

2

за виданими авансами

180

3503

3004

    із нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

 Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1273

2056

 Поточні фінансові інвестиції

220

-
 Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

    в національній валюті:

230

22

21

           у т. ч. в касі

231

-

-

    в іноземній валюті

240

-

-

 Інші оборотні активи

250

-

-

    Усього за роздiлом II

260

9666

11191

III.Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

  БАЛАНС 

280

20592

22364

ПАСИВ

Код
рядка


На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

   I. Власний капітал

 

Статутний капiтал

300

5668

5668

 Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капiтал

320

-

-

 Інший додатковий капітал

330Резервний капітал

340

-

-

 Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

350

2398

48

Неоплачений капітал

360

-

-

 Вилучений капітал 

370

-

-

    Усього за роздiлом I
скачать файл


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Інформація 22. 03. 2011 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
67.93kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
23.49kb.
Річна інформація емітента за 2012 рік Загальні відомості
199.49kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
35.84kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
1042.2kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
2183.91kb.
Запит цінових пропозицій Замовник Торгів
176.76kb.