voeto.ru страница 1страница 2 ... страница 5страница 6
скачать файл
Річна інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПАТ "Харкiвський комбiкормовий завод"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента

Харківська , Ленiнський, 61139, м. Харкiв, Котлова,236

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952214

1.5. Міжміський код та телефон емітента

(057) 712-90-78

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

АББ № 928624

1.7. Дата державної реєстрації

08.07.1997

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

hkz..kh.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

22364

20592

Основні засоби (за залишковою вартістю)

11083

10836

Довгострокові фінансові інвестиції

90

90

Запаси

2713

1236

Сумарна дебіторська заборгованість

8353

7001

Грошові кошти та їх еквіваленти

21

22

Власний капітал

5716

8066

Статутний капітал

5668

5668

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

48

2398

Довгострокові зобов'язання

1080

1080

Поточні зобов'язання

15568

11446

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0

-0.10

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

-0.10

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

0

22673712

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартістьу відсотках від статутного капіталуЗагальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періодуВартість чистих активів

5716

8066

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.

Інформація про органи управління емітента.

Даних немає

Інформація про посадових осіб емітента.

Голова правлiння - Харцiй Микола Васильович (код 459909);
Голова Наглядової Ради - Ярмолатiй Олег Валерiйович (код 127889);
Член Наглядової Ради - Мироненко Оксана Вiкторiвна (код 005311);
Член Наглядової Ради - Ярмолатiй Тетяна Вiкторiвна (код 611271);
Член правлiння - Добреля Iрина Василiвна (код 899722);
Член правлiння - Ткаченко Вiра Володимирiвна (код 737807);
Виконуючий обовя'зки головного бухгалтера - Самотой Iрина Iванiвна (код 578781);
Член Ревiзiйної комiсiї - Пустова Ольга Якiвна (код 8441444);
Член Ревiзiйної комiсiї - Томазова Жана Борисiвна (код 508131);
Голова Ревiзiйної комiсiї - Маренич Наталiя Олександрiвна (код 862343);
Член Правлiння - Луговой Iгор Володимирович (код 899324);

Інформація про засновників емітента.

Юридичні особи:
Фонд Державного майна України (код за ЕДРПОУ 23148337) - 0.00 %
Усього - 0 %

4. Інформація про цінні папери емітента

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).

Акції:
Дата реєстрації випуску - 06.03.2006, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 17/20/1/06, орган, що зареєстрував випуск - Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, код - UA 2002511002, тип цінного паперу - Акція проста документарна іменна, форма існування - Документарні іменні, номінальна вартість - 0.250 грн., кількість - 22673712 шт., загальна номінальна вартість - 5668428 грн., частка у статутному капіталі 100.0 %

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

ПАТ «Харківський комбікормовий завод» змінив Реєстратора ТОВ Українське реєстраційне бюро» код ЄДРПОУ -33402342 на Зберігача ТОВ «Бюро Інвестиційних технологій» код ЄДРПОУ – 33056212.

08.12.2011 року загальними зборами акціонерів ПАТ «Харківський комбікормовий завод» прийнято рішення про припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та дати передачі реєстру ПАТ «ХКЗ» у зв’язку з дематерилізацією акцій. Наглядовою Радою Товариства визначено дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та дату передачі реєстру ПАТ «ХКЗ» - 27.01.2012 року. Договір № 25-р на ведення реєстру від 02.01.2009 року між ТОВ «УРБ» та ПАТ «ХКЗ» розірвано 27.01.2012 року. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів ПАТ «ХКЗ» № 25-З від 12.01.2012 р. укладено між ТОВ «УРБ» та ПАТ «ХКЗ».

Акт приймання-передачі реєстру власників іменних цінних паперів передано від 27.01.2012 № 387/00025.6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)Зазначається про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини.
У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.


Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X
Дата проведення

19.04.2012

Кворум зборів**

60.66

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк та затвердження нормативiв розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк. 6. Про виплату дивiдендiв 7. Про надання попереднього схвалення щодо укладання Товариством значних правочинiв. Наявнiсть кворуму на загальних зборах забезпечена. Загальнi збори визначаються правомочними приймати рiшення з усiх питань порядку денного загальних зборiв


7. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

0

0

0

0

Дата виплати дивідендів

0

0

0

0

Опис

Дивіденди у звітному періоді не нараховувалися і не виплачувалися.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента пат "Харкiвський комбiкормовий завод" Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
855.45kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
13.95kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Гранд Маркет»
12.25kb.
Інформація 22. 03. 2011 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
67.93kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3228.17kb.
Інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
3101.38kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
23.49kb.
Річна інформація емітента за 2012 рік Загальні відомості
199.49kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
35.84kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
1042.2kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
2183.91kb.
Запит цінових пропозицій Замовник Торгів
176.76kb.