voeto.ru страница 1
скачать файл

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Перший віце-президент

______________ К. О. Ващенко,

д.політ.н., професор

"____"_________________ 2011 р.

А Н О Т О В А Н И Й З В І Т


про виконання науково-дослідної роботи (НДР)

за період з 4 січня 2011 р. по 30 вересня 2011 р.
з теми: «Розроблення філософських засад державного управління»
Науковий керівник

НДР Князєв В.М., д.філос.н., проф.____________

(прізвище, ім’я, по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)

Відповідальний

виконавець НДР Василевська Т.Е., д.держ.упр, доц. _____ (прізвище, ім’я, по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)

Інші виконавці:


№ п/п

Прізвище, ініціали

Посада

Штатний чи

СумісникНауковий ступінь, вчене звання

1.

Войтович Р.В.

голов.н.с.

Сумісник

д.держ.упр, проф.

2.

Бакаєв Ю.В.

провід.н.с.

Сумісник

к.держ.упр.

3.

Саламатов В.О.

провід.н.с.

Сумісник

д.держ.упр., сн.с.

4.

Зубрицька Н.П.

молод.н.с.

Сумісник

вища

5.

Кондратюк Т.В.

докторант кафедри

б/о

к.держ.упр.

6.

Грицяк Н.В.

аспірант кафедри

б/о
7.

Шутович В.В.

аспірант кафедри

б/о
8.

Петракова К.О.

аспірант кафедри

б/о
9.

Циганенко С.С.

аспірант кафедри

б/о
10.

Тернопільський В.Б.

аспірант кафедри

б/о
11.

Кудренко Б.В.

аспірант кафедри

б/о
12.

Вовк О.В.

аспірант кафедри

б/о
13.

Василяк А.М.

аспірант кафедри

б/о
14.

Шутов І.Я.

аспірант кафедри

б/о
15.

Шевчук К.П.

аспірант кафедри

б/о
16.

Побережний О.В.

аспірант кафедри

б/о
17.

Щербак Н.В.

аспірант кафедри

б/о
Перелік основних етапів звітного періоду, запланованих Технічним завданням:
01.01.-31.03.2011. – Розробка методологічних засад та понятійного апарату філософії державного управління

01.04.-30.06.2011. – Розробка етичної проблематики державно-управлінської діяльності.

01.07.11-30.09.11. – Узагальнення результатів дослідження.
Основні результати НДР за звітний період:
За звітний період продовжувалася розробка теми.

Науковцями активно проводилася джерелознавча робота. Здійснювався моніторинг та систематизація вітчизняних та зарубіжних робіт присвячених розробленню філософських засад державного управління.

Виконавцями НДТ велися наукові розвідки проблем, які мають суттєве методологічне значення для філософії державного управління. Здійснювався філософсько-методологічний аналіз феноменів європейської та євроатлантичної інтеграції, правової сфери України.

Науковці зосередили свої зусилля на аналізі таких питань як глобалізаційні виклики суспільного розвитку та механізми реагування на них, стратегічні пріоритети побудови сильної держави в умовах геополітичної невизначеності, державна політика як складова системи механізмів державного управління, сутнісні особливості сімейної та молодіжної політики тощо.

Значна увага приділялася аналізу етичних проблем державного управління, розробленню та впровадженню етичних норм у сфері публічного адміністрування.

Активно здійснювалася розробка понятійного апарату філософії державного управління.

Дослідники продовжували вивчення та систематизацію вітчизняних та зарубіжних робіт присвячених розробленню філософських засад державного управління.

Здійснювалося узагальнення результатів дослідження.

Науковці взяли участь в 49 наукових конференціях, конгресах, круглих столах, семінарах, тренінгах, на яких здійснювалась апробація результатів наукових досліджень.

Було видано та підготовлено до друку 45 наукових публікацій.Апробація результатів наукових досліджень


(публікації, рекомендації; доповіді, виступи на наукових та науково-практичних конференціях, семінарах тощо):

 1. Князєв В. М. Про інноваційний характер науки державного управління / В. М. Князєв // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 19-20.

 2. Василевська Т. Е. Основні принципи та правила етики та службового етикету голови районної державної адміністрації / Т. Е. Василевська // Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради : навч.-метод. матеріали / кол. авт. ; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – С. 52–57.

 3. Василевська Т. Е. Етика та правила службового етикету / Т. Е. Василевська // Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради: навч. посіб. / авт. кол. М. М. Білинська, В. М. Вакуленко, Т. Е. Василевська та ін. ; за заг. ред. В. А. Гошовської. – Вид. 2-ге, допов. – К. : НАДУ, 2010. – С. 63–69.

 4. Василевская Т. Э. Особенности ценностной составляющей украинской административной культуры государственных служащих / Т. Э. Василевская // Colloquium: Volume internazionale di contribute scientific / a cura di U. Perci c A. Polonskij. – Bergamo – Belgorod : Edizioni “POLITERRA”, 2010. – P. 19–24.

 5. Василевська Т. Етичні виміри громадянськості державного службовця / Т. Василевська // Публічне управління : теорія та практика. – 2011. – № 1 (5). – С. 148–153.

 6. Василевська Т. Е. Парламентар і державний службовець: особливості етичних вимог / Т. Е. Василевська // Україна в стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії : матеріали Х ювілейної науково-практичної конференції. – К. : Національна академія управління, 2011. – С. 321–323.

 7. Василевська Т. Професійна етика: погляд крізь призму колізій релігійної та соціальної етики / Т. Василевська // Религия и гражданское общество: геополитическое измерение глобализации культурного пространства. Материалы ІХ международного семинара 4-8 октября 2010 г., г. Ялта / под ред. Т. А. Сенюшкиной. – Севастополь : Вебер, 2011. – С. 90–97.

 8. Василевська Т. Е. Етика та етикет в депутатській діяльності. Робоча навчальна програма дисципліни для програми «Практична політика» / Т. Е. Василевська – К. : ВВШПЛ Університет «Україна», 2011. – 32 с.

 9. Василевська Т. Е. Етика та етикет в депутатській діяльності : навчальний посібник / Т. Е. Василевська. – К. : Університет «Україна», 2011. – 113 с.

 10. Василевская Т. Э. Социальная ответственность сквозь призму взаимодействия бизнеса и власти: этические проблемы / Т. Э. Василевская // Соціальна етика: Збірник наукових статей / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. Том 2: Модуси відповідальності. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 109–117.

 11. Войтович Р. В. Глобальна контракція як засіб здійснення глобальної інтеграції та її вплив на державне управління / Р. В. Войтович // Зб. наук. пр. НАДУ. – 2011. – № 1.

 12. Войтович Р. В. Сучасні глобалізаційні процеси та їх вплив на інституційне забезпечення взаємин України, Румунії та Молдови / Р. В. Войтович // IV-й том Збірника наукових праць «Україна – Румунія – Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів» 2011. – Чернівці. – С. 24-37.

 13. Войтович Р. В. Глобалізаційні виклики суспільного розвитку та механізми їх подолання / Р. В. Войтович // Держава. Право. Управління. – 2011. – № 1. – С. 34-41.

 14. Войтович Р. В. Стратегические приоритерты построения сильного государства в условиях геополитической неопределенности / Р. В. Войтович, Ю. Н. Пахомов // Доклады участников Мирового политического форума «Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности», Санкт-Петербург, 22-25 февраля. – 2011. – С. 176-189.

 15. Войтович Р. В. Механизмы институционального реагирования на глобализационные вызовы / Р. В. Войтович // Политические исслелования. – 2011. – № 1. – С. 75-87.

 16. Войтович Р. В. Євроінтеграційна модель розвитку західного суспільства: філософсько-методологічний аналіз / Р. В. Войтович // Електронний збірник наукових праць “Публічне адміністрування: теорія і практика” ДРІДУ НАДУ. – 2011. – № 1.

 17. Войтович Р. В. Євроатлантична інтеграція та її вплив на державне управління / Р. В. Войтович // Збірник наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування» ДРІДУ НАДУ. – 2011. – № 1.

 18. Войтович Р. В. Європейська модель суспільного розвитку: сутність та особливості реалізації / Р. В. Войтович // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2011. – № 1.

 19. Войтович Р. В. Філософсько-методологічний аналіз становлення ідеї європейської інтеграції. / Р. В. Войтович // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – № 2.

 20. Войтович Р. В. Інноваційний вплив глобалізаційних процесів на систему державного управління України / Р. В. Войтович // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 22-23.

 21. Василяк А. М. Організаційно-правові основи врегулювання статусу релігійних організацій у механізмі державного управління релігійною сферою суспільства / А. М. Василяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 82-85.

 22. Василяк А. М. Науково-освітня складова в реалізації принципу свободи совісті окремими суб’єктами державного управління / А. М. Василяк // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 37-39.

 23. Вовк О. В. Про актуальність взаємозв’язку науки і практики державного управління в контексті реалізації програми економічних реформ / О. В. Вовк // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 39-40.

 24. Грицяк Н. В. Введення етичних принципів демократичного врядування як один із шляхів до модернізації державно-управлінської діяльності: досвід ЄС / Н. В. Грицяк // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 40-42.

 25. Кондратюк Т. В. Розвиток уявлень соціологічної науки про сферу сімейних відносин як об’єкт державного управління наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття / Т. В. Кондратюк // Економіка та держава. – 2011. – № 6. – С. 106-109.

 26. Кондратюк Т. В. Державна політика як складова частина системи механізмів державного управління / Т. В. Кондратюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011.– № 12.– С. 67-70.

 27. Кондратюк Т. В. Інтелектуальні передумови світової практики провадження сімейної політики держави / Т. В. Кондратюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011.– № 13.– С. 67-70.

 28. Кондратюк Т. В. «Канадська енциклопедія» як взірцевий північноамериканський навчально-науковий інтернет-ресурс у галузі державного управління і сімейної політики / Т. В. Кондратюк // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-2011: стратегії України в геополітичному просторі». м. Ялта, Крим, 11 червня 2011 р. – Науково-методичний журнал «Наукові праці». – 2011. – Вип. 147. – Т. 159. – Серія «Державне управління». – С. 153-157.

 29. Кондратюк Т. В. Характеристика державного регулювання сфери сімейних відносин з позицій культурно-інституціонального підходу / Т. В. Кондратюк // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 27-30.

 30. Кондратюк Т. В. Концептуальні засади міжнародного досвіду провадження сімейної політики держави / Т. В. Кондратюк // Вісник НАДУ – 2011. – № 4. (подано до друку).

 31. Кудренко Б. В. Сутність та механізми інституціоналізації молодіжних громадських організацій в Україні / Б. В. Кудренко // Економіка та держава. – 2011. – № 7.

 32. Кудренко Б. В. Аналіз інноваційних аспектів залучення молоді та молодіжних громадських організацій до державного управління / Б. В. Кудренко // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 142-144.

 33. Петракова К. О. Соціально-економічні аспекти розвитку держави у трасформаційний період / К. О. Петракова // Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ “Ефективність державного управління” - 2011 - №27.

 34. Петракова К. О. Соціально-економічні аспекти процесу демократизації державного управління у трансформаційний період / К. О. Петракова // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 45-46.

 35. Побережний В. В. Окремі проблеми нормального забезпечення протидії корупції в органах державної влади в Україні / В. В. Побережний // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 106-107.

 36. Саламатов В. О. Співвіднесення інноваційного й традиційного підходів до державного управління у сучасній правосфері України / В. О. Саламатов // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, С.В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2011. – Т. 2. – С. 152–153.

 37. Традиції демократичного врядування в історії українського державотворення : наук.-метод. матеріали / [авт. кол. : В. М. Князєв, Ю. В. Бакаєв, Т. Е. Василевська та ін.] ; за заг. ред. В. М. Князєва. – К. : НАДУ, 2010. – 44 с.

 38. Циганенко С. С. Ефективність роботи органу державної влади та перспективи використання теорії ощадливого менеджменту в державному управлінні / С. С. Циганенко // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 100-102.

 39. Циганенко С. С. Публічне управління та його реалізація на основі використання теорії ощадливого менеджменту / С. С. Циганенко // Збірник наукових праць НАДУ (подано до друку).

 40. Шевчук К. А. Державна служба в процесі реформацій / К. А. Шевчук // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 50-51.

 41. Шутович В. В. Принцип рівності як умова прийняття державно-управлінських рішень / В. В. Шутович // Електронний науковий фаховий журнал “Державне управління: теорія і практика” – 2011. – № 2. (подано до друку).

 42. Шутов І. Я. ІКТ в Україні. Використання в суспільному житті та державному управлінні / І. Я. Шутов // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 51-55.

 43. Щербак Н. В. Про актуальні питання розроблення та впровадження етичних стандартів у сфері публічного управління / Н. В. Щербак // Науковий збірник Академії муніципального управління, Ч. 1. – 2011 (подано до друку).

 44. Щербак Н. В. Підходи до впровадження в Україні європейського інструментарію з питань стандартів публічної етики на місцевому рівні / Н. В. Щербак // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. С. 55-57.

 45. Wasilewska T. E. Perspektywa etyczna relacji w zespołach: poszukiwanie dróg harmonizacji grupowych i osobistych aspektów działalności zawodowej / T. E. Wasilewska // Przedsiębiorstwo przyszłości, Systemowe podstawy efektywnego zarządzania, Harmonia życia / redakcja T. Chojnacka. – Łódź : Wyd. Rasajana, 2010. – S. 95–108.

Участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, тематичних зустрічах:
 1. Регіональний семінар з вдосконалення викладання у вищій школі Міжнародної програми підтримки вищої освіти Інституту відкритого суспільства на тему «Тероризм в сучасному міжнародному контексті» програми «Сучасний конфлікт як загроза міжнародній безпеці: до програми інтегрування навчання і дослідження», м. Київ, 13-15 січня 2011 р. (В. О. Саламатов).

 2. Круглий стіл «Захист прав дітей-біженців у контексті загальних принципів державної політики у сфері захисту прав дитини», Закарпатська область, 20 січня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 3. Міжнародна конференція «З питань партиситетивної демократії (демократія участі на місцевому рівні)», м. Київ, Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України, 26 січня 2011 р. (Н. В. Щербак).

 4. Прес-конференція «Захист прав дитини в України: оцінка Комітету ООН з прав дитини» в рамках проекту «Моніторинг виконання у 2010 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», що здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, м. Київ, Укрінформ, 4 лютого 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 5. Круглий стіл «З питань організації і проведення місцевих референдумів», м. Київ, Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України, 7 лютого 2011 р. (Н. В. Щербак).

 6. Круглий стіл «Довіра як двовимірний процес: «банк-клієнт» - «клієнт-банк» «, м. Київ, Асоціація українських банків, Міжнародний інститут бізнесу, 10 лютого 2011 р. (Т. Е. Василевська).

 7. Тренінг «Побудова системи взаємодії між державними та недержавними організаціями, які надають соціальні послу безпритульним та бездоглядним дітям», 11 лютого 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 8. Тематична зустріч із представниками Служби боротьби з організованою злочинністю Великої Британії, м. Київ, НАДУ, 16 лютого 2011 р. (Щербак Н. В.).

 9. Науково-практична конференція «Моральне спілкування: експлікації смислів», м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 18 лютого 2011 р. (Т. Е. Василевська).

 10. Конференція «Державне управління для енергоефективності та сталого розвитку», м. Київ, НАДУ, 22 лютого 2011 р. (К. А. Шевчук).

 11. Міжнародна наукова конференція «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства», м. Київ, Академія праці і соціальних відносин, 23-25 лютого 2011 р. (К. О. Петракова).

 12. X міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика», м. Київ, Товариство конфліктологів України, Міжнародна кафедра ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА, 25 лютого 2011 р. (Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов).

 13. Дискусійний клуб «Влада і діти: кроки назустріч» за темою: «Захист прав дитини в Україні: оцінка Комітету ООН з прав дитини», м. Київ, 28 лютого 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 14. Круглий стіл «Управління знаннями в державному секторі та впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальний процес та наукову діяльність Національної академії», м. Київ, НАДУ, 2 березня 2011 р. (В. М. Князєв, Т. Е. Василевська).

 15. Круглий стіл з питань обговорення Третього додаткового протоколу до Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва, м. Київ, Комітет Верхової Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, 16 березня 2011 р. (К. А. Шевчук).

 16. Соціальний проект Першого Національного каналу «О чем кино?» за темою «Життя дітей в прийомних сім’ях», м. Київ, 17 березня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 17. Міжкафедральне засідання з питань представлення та обговорення програм нових навчальних дисциплін (модулів) з питань місцевого самоврядування, що мають бути впроваджені на базі академії муніципального управління, м. Київ, АМУ, 21 березня 2011 р. (К. А. Шевчук).

 18. Семінар «Методологія наукового пізнання», м. Київ, Будинок вчених, 22 березня 2011 р. (В. О. Саламатов).

 19. Навчально-методичний семінар для начальників служб у справах дітей Житомирської області «Вивчення ефективності соціального захисту дітей сиріт і дітей позбавленого батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання», 22 березня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 20. Семінар по антикорупційному законодавству, м. Київ, НАДУ, 22 березня 2011 р. (Н. В. Щербак).

 21. Круглий стіл «Створення нової системи підготовки державних службовців в Україні: завдання та інструменти», м. Київ, НАДУ, 23 березня 2011 р. (Н. В. Щербак).

 22. Круглий стіл «Про природу та особливості науки державного управління», м. Київ, НАДУ, 23 березня 2011 р. (В. М. Князєв, Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов, Р. В. Войтович, Ю. В. Бакаєв, Т. В. Кондратюк, Н. В. Грицяк, Б. В. Кудренко, В. В. Шутович, А. М. Василяк, О. В. Вовк, К. А. Шевчук, Н. В. Щербак).

 23. Круглий стіл «Управління знаннями: перспективи впровадження концепту у державному секторі», м. Київ, НАДУ, 24 березня 2011 р. (О. В. Вовк).

 24. Засідання Консультативної ради з питань ювенальної юстиції «Стан виконання Україною Конвенції ООН про права дитини в аспекті забезпечення прав дітей груп ризику», м. Київ, Інститут законодавства Верховної Ради України та Представництво ЮНІСЕФ в Україні, 25 березня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 25. Науково-методичний семінар «Інтелектуальний капітал у процесі модернізації економіки і суспільства України: Знання – сила чи лихо від розуму», м. Київ, 30 березня 2011 р. (С. С. Циганенко).

 26. Круглий стіл «Духовність, як важливий чинник демократизації українського суспільства», м. Київ, 7 квітня 2011 р. (С. С. Циганенко).

 27. Науково-практичної конференція «Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика», м. Львів, ЛРІДУ, 8 квітня 2011 р. (Т. Е. Василевська).

 28. Х международный семинар «Этничность и власть: международные конфликты, терроризм и новые угрозы глобальной безопасности», г. Ялта, Ливадия, 12-15 мая 2011 г. (Т. Е. Василевська).

 29. Науково-методичний семінар «Технології підготовки дисертаційних робіт. Культура наукового дослідження», м. Київ, НАДУ, 27 квітня 2011 р. (Т. В.Кондратюк, С. С. Циганенко).

 30. Спільне засідання голови обладміністрації Київської області, мерів міст Київської області й представників місцевого управління штату Міннесота, США, м. Київ, 16 травня 2011 р. (В. О. Саламатов).

 31. Сесія стратегічного планування розвитку м. Бориспіль в рамках кооперативної програми партнерського обміну у місцевому самоврядуванні «Програма співробітництва громадських лідерів: Україна – Міннесота, США», м. Бориспіль Київської області, 15 - 22 травня 2011 р. (В. О. Саламатов).

 32. Науково-практична конференція «20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього», м. Київ, НАУ, 19 травня 2011 р. (Т. Е. Василевська, Б. В. Кудренко).

 33. Всеукраїнська Жіноча Асамблея, присвячена питанням представленості жінок у вищих ешелонах влади, м. Київ, 21 травня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 34. Международный научно-практический семинар высокого уровня «Вся Европа: Россия-ЕС» по теме “Стратегическое партнерство России и ЕС в контексте будущей встречи на высшем уровне БРИКС-ЕС”, г. Москва, МГИМО, 23–24 мая 2011г. (Р. В.Войтович).

 35. ІХ Международная научная конференция «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации», г. Москва, факультет государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 25 - 27 мая 2011 г. (Р. В. Войтович).

 36. Міжнародна конференція з питань боротьби з усіма формами насильства щодо дітей «Протидія насильству щодо дітей: від окремих дій до комплексних стратегій, м. Київ, Комітет міністрів Ради Європи, Державні служби молоді та спорту України у співпраці із Секретаріатом Ради Європи та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 24-25 травня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 37. Науково-практична конференція-виставка за міжнародною участю «Технології дистанційної (електронної) освіти в сучасній державній кадровій політиці», м Київ, НАДУ, 26 травня 2011 р. (В. М. Князєв, Б. В. Кудренко, В. В. Шутович, К. А. Шевчук, Н. В. Щербак).

 38. Науково-практична конференція «Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики», м. Київ, НАДУ, 27 травня 2011 р. (В. М. Князєв, Т. Е. Василевська, Р. В. Войтович, В. О. Саламатов, Ю. В. Бакаєв, Т. В. Кондратюк, А. М. Василяк, О. В. Вовк, Н. В. Грицяк, Б. В. Кудренко, К. О. Петракова, О. В. Побережний, В. Б. Тернопільський, С. С. Циганенко, К. А. Шевчук, І. Я. Шутов, В. В. Шутович, Н. В. Щербак).

 39. Круглий стіл «Прозорість і громадська етика» (Старсбург (Франція), Офіс Ради Європи, 30-1 червня 2011 р. (Н. В. Щербак).

 40. Семінарі-практикум по сімейним формам влаштування дітей-сиріт «Родина для кожної дитини», м. Київ, КІМО, 10 червня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 41. Круглий стіл «Взаємодія органів влади, навчальних закладів та неурядових організацій у вирішенні проблем модернізації системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», м. Київ, НАДУ, 10 червня 2011 р. (К. А. Шевчук).

 42. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-2011: стратегії України в геополітичному просторі», м. Ялта, 11 червня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 43. Семінар «Розвиток комплексних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання», м. Київ, 21 червня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 44. Презентація Національної Доповіді про людський розвиток 2011 «Україна: на шляху до соціального залучення» та Регіональної Доповіді про людський розвиток 2011 «Від трансформації – до суспільства для всіх», м. Київ, Національна академія наук України, 7 липня 2011 року (Т. В. Кондратюк).

 45. Міжнародна конференція «Незалежність України у глобалізованому світі: вектори ХХІ століття», м. Київ, Національний інститут стратегічних досліджень, 22 серпня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

 46. Міжнародний колоквіум «Удосконалення впровадження стандартів етики в публічному управлінні на місцевому та регіональному рівні», м. Київ, Національне агентство України з питань державної служби, 15 вересня 2011 р. (Т. Е. Василевська, К. А. Шевчук).

 47. Міжнародний форум «Державно-приватне партнерство у сфері скорочення ризиків – основа конкурентоспроможності країни у XXI столітті», м. Київ, Верховна Рада, 19 вересня 2011р. (Т. В. Кондратюк).

 48. Круглий стіл з міжнародною участю «Природа і людина: справедливість спільно світу», м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 21 вересня 2011 р. (Т. Е. Василевська).

 49. Парламентські слухання на тему: Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, м. Київ, Верховна Рада, 21 вересня 2011 р. (Т. В. Кондратюк).

Науковий керівник НДР Начальник управління організації фундаментальних та прикладних досліджень

____________Князєв В.М. _____________Загороднюк С.В.

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

"____"____________ _____ р. "____"____________ _____ р.

Відповідальний виконавець

____________Василевська Т.Е.

(підпис, прізвище, ініціали)"____"____________ _____ р.
скачать файлСмотрите также:
Анотованийзві т про виконання науково-дослідної роботи (ндр) за період з 4 січня 2011 р по 30 вересня 2011 р
214.53kb.
Кафедра у складі осіб у присутності Іванової Олени Олександрівни заслухала звіт про роботу, розглянула представлені матеріали
42.1kb.
Виконання плану роботи служби у справах дітей
50.25kb.
Наказ №553-но про проведення обласного заочного конкурсу юних техніків-винахідників
67.41kb.
Про медико-організаційне нововведення, яке рекомендується для впровадження Шифр І назва ндр та строки виконання
88.92kb.
Конференція проводиться згідно плану Науково-дослідної роботи кафедри обліку і аудиту «Трансформація системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції»
52.79kb.
Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від18. 05. 2011 №30393/24/1-04 щодо роботи із забезпечення дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі упродовж 2011 року
208.4kb.
Прес-реліз intesa sanpaolo: консолідовані результати станом на 30 вересня 2011 року
414.5kb.
Звіт про виконання Плану основних питань економічної І контрольної роботи дпі у Оболонському районі м. Києва за 2011 рік Розділ Організація роботи дпі у Оболонському районі м. Києва щодо забезпечення виконання завдань із надходження платежів до
956.04kb.
Рішення №28-3/2011 11 січня 2011 року м. Сторожинець Про надання адресної щомісячної грошової допомоги сім’ям воїнів
16.51kb.
Україна чернівецька обласна державна адміністрація
23.48kb.
Розпорядження м. Зміїв від 30. 12. 11 №525 Про затвердження комплексного плану роботи з кадрами на 2012 рік
231.57kb.