voeto.ru страница 1
скачать файл
Назва модуля: Прикладне матеріалознавство синтетичного каменю

Код модуля: АШ_6015_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр, в якому викладається модуль: 4

Обсяг модуля: 72 год., у тому числі: аудиторні заняття – 32 год., (лекції 16 год., лабораторні заняття – 16 год.); 2 кредити ЕСТS.

Інформація про лектора: д.т.н., проф. Соболь Х.С.

Результати навчання (цілі та завдання) модуля: викладення основних наукових положень сучасного прикладного матеріалознавства штучного каменю, спрямованих на висвітлення взаємозв'язку між властивостями будівельних матеріалів та їхнім складом і будовою, ознайомлення з фізико-технічними та експлуатаційними властивостями будівельних матеріалів, основами технології їх виробництва і областями застосування з врахуванням умов експлаутації та використання при проведенні реставраційних робіт.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: спеціальна хімія; фізика; архітектурне матеріалознавство

Зміст навчального модуля: Основні напрямки науково-технічного прогресу у виробництві матеріалів для проведення реставраційних робіт. Задачі підвищення якості та довговічності матеріалів. Сировинні ресурси для виробництва штучного каменю. Поняття про стандартизацію та метрологію, стандартизація матеріалів і її вплив на підвищення якості реставраційних робіт. Класифікація виробів на основі штучного каменю. Штучний камінь на основі вапна. Вапняно-піщані (силікатні) вироби автоклавного твердіння. Поняття про фізико-хімічні процеси взаємодії двоокису кремнію з гідрооксидом кальцію при автоклавній обробці. Силікатна цегла: основи виробництва, властивості, особливості застосування. Силікатні бетони і вироби на їх основі. Ніздрюваті силікатні вироби. Розширення сировинної бази для виробництва автоклавних виробів за рахунок використання відходів промисловості. Основні компоненти фарб і лаків. Роль зв'язуючих речовин і пігментів у фарбових складах. Види зв'язуючих. Пігменти, їх види і основні вимоги до них. Розчинники і розбавлювачі. Класифікація лакофарбових матеріалів залежно від зв'язуючих речовин. Методи оцінки основних властивостей лакофарбових матеріалів. Допоміжні матеріали. Інші опоряджувальні матеріали. Покриття металів напилюванням. Обклеювальні матеріали. Штучний камінь на основі гіпсу. Вироби на основі гіпсу. Гіпсові та гіпсобетонні вироби, особливості їх застосування. Матеріали і вироби на основі магнезіальних в'яжучих. Вироби на основі розчинного скла.

Рекомендована література: Будівельні матеріали / Під ред. П.В. Кривенка. - К.: Вища школа, 1993. - 389 с.

Будівельне матеріалознавство / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський, М.О. Кочевих, Ю.Г. Гасан, Б.Я. Константинівський, В.О. Ракша. – К., 2004.Будівельне матеріалознавство. Курс лекцій і практикум / Під ред. Л.Й. Дворкіна. – Рівне: УДУВГП, 2002. – 366с. Дворкин Л.И. Строительные материалы и детали. Практикум. - К.: Выща школа, 1988. - 200 с. Большаков В.І., Дворкін Л.Й. Будівельне матеріалознавство: Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вузів. – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-VAL”, 2004. – 677 с. Домокеев А.Г. Строительные материалы. - М.: Высшая школа, 1989. - 495с. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. - М.: Высшая школа, 1986. – 688 с. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов промышленности. - К.: Вища школа, 1989. -208 с. Дворкін Л.Й. Теоретичні основи будівельного матеріалознавства: Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 1992. - 156 с.Форми та методи навчання: Форми – денна. Методи – теоретичне, практичне, самостійне навчання, у тому числі: контрольні роботи –1; курсовий проект – 0.

Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - лабораторні заняття -30 балів, контрольна робота – 70 балів. Максимальна сумарна оцінка – 100 балів.

Мова

Даний змістовий модуль читається українською мовою.
скачать файлСмотрите также:
72 год., у тому числі: аудиторні заняття 32 год., (лекції 16 год., лабораторні заняття 16 год.); 2 кредити естs
26.61kb.
Тема держава І право київської русі (7 початок 12 ст.) (4 год.) Перше заняття – 2 год
47.12kb.
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1998 год, №22, ст. 303; 2006 год, №4, ст. 196; 2008 год, №3, ст. 201; 2010 год, №7, ст. 546; 2011 год, №3, ст. 177;№12,ст. 855
980.19kb.
Карточка учета повышения квалификации работников образования
14.37kb.
Отчетный финансовый год 2012 текущий финансовый год 2013 очередной финансовый год 2014
101.59kb.
Тематика педагогических советов на 2013-2014 учебный год
37.53kb.
Подорож у країну професій (заняття для учнів 3-4 класу) Мета заняття
41.22kb.
2015-й год объявлен Годом Ветеранов, Годом литературы в России; планируется перекрёстный год Польши в России и России в Польше и перекрёстный Год туризма Россия-Болгария
113.19kb.
Рабочая программа по литературному чтению построена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования 2004 год, на основе примерных программ начального общего образования 2004 год
1706.94kb.
Хімія 7 клас ( 1 год на тиждень, усього 35 год.)
35.91kb.
Заседания педагогических советов на 2011-2012 учебный год
28.47kb.
Тематическое планирование на 2012 2013 учебный год Предмет: Информатика и икт класс: 7 Учитель: Ардисламова Гульшат Анкафовна Количество часов в год: 34 ч
253.54kb.